2014年03月31日

エティオピア物語 第六巻 14-1

 Ο Καλάσιρης μετέφρασε τα πάντα στη Χαρίκλεια και ύστερα την πήρε και απομακρύνθηκαν μαζί. Μόλις είχαν προσπεράσει τα πτώματα και συνάντησαν έναν χαμηλό λόφο κι εκεί ο Καλάσιρης ξάπλωσε βάζοντας για προσκέφαλο τη φαρέτρα ενώ η Χαρίκλεια κάθισε χρησιμοποιώντας το σακούλι της για κάθισμα.

 カラシリスは、ハリクレアにすべてを訳して伝えました。そして、ハリクレアを連れて、一緒に遠ざかったのです。二人が累々とある屍体を通り抜けると、直ぐに、低い丘に行き着きました。カラシリスは、そこに横になりました。そして、矢筒を枕の代わりに置いたのです。一方、ハリクレアは、袋を椅子代わりにして座ったのです。
posted by kyotakaba at 12:49| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

δεν το βάζει ο νούς μου να φύγω

 カザンザキスの旅行記、分からないところが頻繁にある。ギリシャ語の自然な表現なのか、カザンザキスの独特の表現なのか、私には分からない。言葉そのものは、語形変化も含めてクレタの言葉、表記があるので、それも分かり辛いけれど。それに、外国語から取られた言葉も混在しているようだし。
 今日、分からなかったのは、「 δεν το βάζει ο νούς μου να φύγω 」と言う表現。まったく分からない。
βάζω με το νου μου と言う表現は、辞書にもある。けれども、この分では、ο νούς と主格になっている。
 文章は、カザンザキスが奈良の大仏を見る場面。
「 Κοιτάζω το άγαλμα και δεν το βάζει ο νούς μου να φύγω. Δε με κρατάει γοητεμένο η ομορφιά του・ η τέχνη του είναι χοντρή, βιαστικά, αδέξια. 」
なので、
「 δεν το βάζει ο νούς μου να φύγω 」の το は、το άγαλμα だと思う。
φύγω は、一人称単数なので、語り手、ここではカザンザキスが主格になっていると思う。
βάζει は、後に να 節があるので、使役動詞になっているのだと思う。けれど、それでは、像に〜させると言うことになるのだけれど、 να 節の主格は「私」で、像ではない。

文章は、「 δεν το βάζει ο νούς μου να φύγω 」の前は、
「 Κοιτάζω το άγαλμα 」、私は像を見る。
で、後は、
「 Δε με κρατάει γοητεμένο η ομορφιά του・ η τέχνη του είναι χοντρή, βιαστικά, αδέξια. 」
像の美しさは、私を魅了し続けはしない。技術は雑で忙しげで手際が悪い。だ。

この間にある文が、どう言う内容ならば繋がるのか、推察が難しい。

私が分かる範囲で訳すと、
「 ο νούς μου 私の心 」は、「 το άγαλμα 大仏 」に、私に立ち去ることは、させない。
だ。
それで、このように訳してみたけれど、

 私は像を見た。像から立ち去ろうと言う考えは起きない。像の美しさは、私を魅了し続けはしない。技術は雑で忙しげで手際が悪い。だが、この、土着のものと外来のものの二つの大きな神格を堅く分けられない組成に合成した像は、測り知れない重要性を持っている。日本人の精神の基礎を成すような錬金術的な能力が、ブロンズに刻されている。外国人が持ち込んだものを変化させて日本的にすると言う能力だ。
posted by kyotakaba at 08:33| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月30日

Από τη Γη στη Σελήνη

 『 Από τη Γη στη Σελήνη 』 2013年。
監督:Αγγελος Σπάρταλης

ジュール・ベルヌの『 De la Terre à la Lune 』を映画にしたもの。
地球から月へ。

Cine.gr - Τανίες Από τη Γη στη Σελήνη - From the Earth to the Moon
Apo ti Gi sti Selini (2013) - IMDb

監督のwebページ:
Angelos Spartalis - Artist

映画のホームページ:
ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗposted by kyotakaba at 18:01| Comment(0) | ギリシャ映画 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月28日

エティオピア物語 第六巻 13-6

 Αλλά εσείς, ξένοι, που πηγαίνετε τώρα; ≫ ≪ Στην πόλη ≫ είπε ο Καλάσιρς. Κι εκείνη ≪ είναι επικίνδυνο ≫, είπε, ≪ άγνωστοι καθώς είστε και σε μιά τόσο προχωρημένη ώρα, να συναντήσετε τους κατοίκους που έχουν μείνει εκεί ≫. ≪ Άν όμως δεχόσουν να μας οδηγήσεις ≫, είπε ο Καλάσιρης, ≪ ίσως δεν θα κινδυνεύαμε και τόσο ≫. ≪ Δεν έχω καιρό ≫, είπε η γερόντισσα, ≪ γιατί έχω να τελέσω κάποιους νυκτερινούς εναγισμούς. Άν όμως σας είναι βολετό ― είναι αναγκαίο άλλωστε ακόμα κι άν δεν το θέλετε ―, μείνετε κάπου εδώ τη νύχτα, αφού απομακρυνθείτε λίγο από τον τόπο που μιαίνουν οι νεκροί, και το πρωί θα σας οδηγήσω εγώ στην πόλη προστατευοντάς σας από κάθε κακό ≫.

 「ですけど、あなた方、外国の方、何処へ行かれるのですか?」 カラシリスは言いました。「都市にです。」 すると、老女は言いました。「危険です。あなたたちは不案内ですし、それに、あそこに残っている人たちに会うには、あまりに夜も遅い時間です。」 カラシリスは言いました。「ですが、私たちを案内してくれることを受け合って下さるのなら、私たちは、それ程危ない目に遭わないのでしょう。」 老女は言いました。「時間がありません。夜通しの死者への奉納をしなければなりませんから。でも、もしそれでよければ、でも、そう望まないとしてもそうする他にないのだけど、夜の間その辺りに居て下さい、それで、死者が穢している場所から少し離れていて下さい。朝になれば、私が、お二人を都市に案内しましょう。それで、あなたたちを悪いことから守ってあげましょう。」 

ἐναγισμός:offering to the dead


είναι αναγκαίο άλλωστε ακόμα κι άν δεν το θέλετε のところ、よく分からないのですが、望まなくてもそうする必要がある、意味なのか、と思いました。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月27日

エティオピア物語 第六巻 13-5

 ≪ Επειδή λοιπόν διακυβεύονταν τα πάντα, αποφάσισαν να θεραπεύσουν, ει δυνατόν, το πρώτο τους μεγάλο τόλμημα με άλλο ακόμα μεγαλύτερο και, προλαβαίνοντας την προπαρασκευή του Οροονδάτη, να επιπέσουν αιφνιδιαστικά και ή να σκοτώσουν κι εκείνον, άν τον έβρισκαν στη Μέμφιδα, ή άν έλειπε ( ο κόσμος έλεγε ότι εκείνον τον καιρό ήταν απασχολημένος με κάποιο πόλεμο κατά των Αιθιόπων ), να καταλάβουν την πόλη, πράγμα εύκολο αφού θα έλειπαν οι υπερασπιστές της. Έτσι, κι οι ίδιοι θα ήταν για την ώρα εκτός κινδύνου και επιπλέον θα κατόρθωναν να αποκατασταθεί ο Θύαμης, ο λήσταρχός τους, στο ιερό αξίωμα του προφήτη που κατείχε παράνομα ο νεότερος αδελφός του・ άν πάλι αποτύγχαναν, θα πέθαιναν μαχόμενοι και δεν θα υπέκυπταν αλλώς ούτε θα υποχρεώνονταν να υποστούν τις προσβολές και τα βασανιστήρια των Περσών.

 「それから、全員が危機に瀕したのです。それで、出来るのなら、まずはとても大胆なことを、その次にはもっと大胆なことに力を尽くそうと決心したのです。つまり、オロンダティスが準備するのに先立って、出し抜けに急襲しようと決めたのです。もし、メンフィスでオロンダディスを見つけられれば、彼を殺すのです。そうでなく、もし居なければ、( 世間では、オロンダティスは、今は、エティオピアとの戦争で忙しい、と言っています。 ) 都市の守備兵が居ないのだろうから、実際簡単だろうから、都市を奪ってしまうのです。そうすれば、しばらくは、自分たちは危機を逃れられていて、その上に、自分たちの首領のシアニスが、上手く予言者の神聖な地位に戻ることが出来るだろう、と思っているのです。予言者の地位には、シアニスの弟が違法に就いているのです。反対に、失敗した場合、戦った者たちは死んで、降伏はしないでしょう。そうでなければ、屈辱とペルシャの拷問を受ける他はなくなるだろうと、思っているのです。」

ει δυνατόν:出来るのなら

Επιπίπτω:πέφτω, ρίχνομαι πάνω σε κάποιον / εφορμώ
posted by kyotakaba at 14:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月26日

エティオピア物語 第六巻 13-4

 Ζήτησε ο Καλάσιρης να μάθει την αιτία της εκστρατείας και η γερόντισσα τους είπε όσα είχε ακούσει από τον επιζώντα της : οι κάτοικοι της Βήσσας είχαν σκοτώσει βασιλικούς στρατιώτες και το φρούραρχο του Μεγάλου Βασιλιά και, εφόσον δεν συμπεριφέρθηκαν καλά, δεν είχαν καμιά αμφιβολία ότι η υπόθεση αυτη δεν θα τους έβγαινε σε καλό, αλλά θα τους οδηγούσε τελικά στον έσχατο κίνδυνο・ ο ύπαρχος της Μέμφιδος διέθετε πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη και, αμέσως μόλις θα μάθαινε τα διατρέξαντα, θα κυρίευε την πόλη εξ εφόδου και θα έπαιρνε εκδίκηση με τη σφαγή όλων των κατοίκων.

 カラシリスは、その遠征の目的を知りたがりました。老女は、二人に、まだ生きていた息子が自分に聞かせたことを話したのです。ヴィサの住人たちは、王の兵隊たちと大王の司令官を殺したのです。住民たちは、自分たちが従順に振る舞わないのだから、状況が良くなることはなく、最悪の危険が遣って来るだろうと言うことには、少しの疑いも持たなかったのです。メンフィスの司令官は、強大な兵力を投入しているのです。その出来事を知れば、直下に、攻撃で都市を焼くでしょう、住民全員を虐殺することで、復習をするでしょう。
posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月25日

エティオピア物語 第六巻 13-3

 Και πέφτει ο Μιτράνης μαχόμενος μεταξύ των πρώτων, πέφτουν μαζί μ' αυτόν σχεδόν όλοι οι Πέρσες ― έτσι που ήταν κυκλωμένοι δεν είχαν καμιά ελπίδα διαφυγής ―, πέφτουν κι από τους δικούς μας λίγοι・ και στους λίγους αυτούς τύχη σκληρή το θέλησε να συμπεριλαμβάνεται και ο δικός μου γιός που κείτεται, όπως βλέπετε, χτυπημένος στο στέρνο από βέλος περσικό. Και τώρα η δύσμοιρη τον κλαίω σκοτωμένο, και τον άλλο γιό που μόνος μου απομένει μου φαίνεται πώς δεν θ' αργήσω να τον κλάψω : χτές έφυγε κι εκείνος μαζί με τους άλλους σε εκστρατεία εναντίον της Μέμφιδος ≫.

 「最初の戦いの最中に、ミトラニスは死にました。他のほとんどのペルシャ人もミトラニスと一緒に死にました。周囲を取り囲まれたペルシャ人たちは逃れる見込みが少しもなかったのです。それで、私たちの中の幾人かも死んだのです。その幾人かの中に、厳しい運命は、私の息子も含めることを望んだのです。お二人がご覧のように、息子はここに横たわっています。ペルシャの矢に胸を射抜かれているのです。不幸な私は、殺された息子を悼んでいるのです。それに、私を残して行ったもう一人の息子についても、嘆くことになるのにはそう時間はかからないように思えます。息子は、昨日、他の人たちと一緒に、メンフィス攻撃の遠征に行ってしまったのです。」
posted by kyotakaba at 12:37| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月24日

エティオピア物語 第六巻 13-2

 Το έμαθε ο Μιτράνης και, φυσικά, αγανάκτησε και, πρίν από δυό μέρες, εκστρατεύει εναντίον της πόλης μας. Οι κάτοικοι της πόλης, που είναι εξαιρετικά φιλοπόλεμοι και, έχοντας κάνει δουλειά τους τη ληστεία, περιφρονούν το θάνατο και γι' αυτό από πλήθος γυναίκες, όπως κι από μένα τώρα, στέρησαν τους άνδρες και τους γιούς τους, όταν πληροφορήθηκαν την επικείμενη έφοδο, έστησαν ενέδρες και κατόρθωσαν να επικρατήσουν, άλλοι μαχόμενοι ευθέως σώμα με σώμα και άλλοι βγαίνοντας ξαφνικά από τις κρυψώνες τους και επιτιθέμενοι με κραυγές στα αφύλακτα νώτα των Περσών.

 「それを知ったミトラニスは、当然、憤慨して、二日前に、私たちの都市に対して兵を寄越したのです。都市の住人たち、度を超して戦争好きで強盗を仕事にしているのです、その住人たちは、死を軽んじているのです、ですから、今の私と同じように、多勢の女たちから夫や息子を奪うのです。攻撃が間近に迫っていると知らされると、待ち伏せをして、上手く優勢になることが出来たのです。ある者たちは、直接肉体と肉体で戦い、ある者たちは、隠れ場所から突然に飛び出して、叫びながら無防備のペルシャ軍の背後に襲い掛かったのです。」
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月20日

エティオピア物語 第六巻 13-1

 Και να πώς περιέγραφε τη μάχη : ≪ Ένας ξένος νεαρός με επιβλητικό παράστημα και σπάνια ομορφιά οδηγούνταν στον Οροονδάτη, τον ύπαρχο του μεγάλου βασιλιά στη Μέμφιδα, σταλμένος, πιστεύω, ως ανεκτίμητο δώρο, από το φρούραρχο Μιτράνη που τον είχε, όπως λένε, αιχμαλωτίσει. Αλλά οι κάτοικοι αυτής εδώ της πόλης ( και έδειχνε την πόλη εκεί κοντά ) τους επιτέθηκαν και τους τον πήραν με το επιχείρημα ― αληθινό ή ψεύτικο ― ότι ήταν γνωστός τους.

 戦いについてはこう述べました。「一人の威厳のある風貌で稀に見る美しさの外国の若者が、メンフィスの大王の副官、オロンダティスのところに連れて来られたのです。高価な贈り物としてミトラニス司令官から送られたのだと、私は信じています。ミトラニス司令官がその若者を捕虜にしたのだと言うことです。けれど、この都市の住人が、( 老女は、近くの都市を指差しました。 ) オロンダティスたちを襲ったのです。そして、その若者は自分たちの知り合いだと言う口実で、それが本当だとしても嘘だとしてもですが、若者を自分たちの所に連れ去ったのです。」

「 τους επιτέθηκαν και τους τον πήραν με το επιχείρημα 」の文、
最初の代名詞 τους は、オロンダティスと外国の若者を指し、
後の τους は、οι κάτοικοι αυτής εδώ της πόλης を指すのだと思いました。
posted by kyotakaba at 13:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月19日

エティオピア物語 第六巻 12-3

 Σκέφτηκαν λοιπόν να κάμουν μιά προσπάθεια μήπως και μπορέσουν να μάθουν κάτι από τη γερόντισσα・ κάθισαν κοντά της και αρχικά προσπάθησαν να την παρηγορήσουν ώστε να σταματήσει το μοιρολόι・ έπειτα, όταν εκείνη μπόρεσε να τους ακούσει, άρχισαν να τη ρωτάνε ποιόν πενθούσε και ποιά ήταν η μάχη ενώ ο Καλάσιρης μετέφραζε τα λεγόμενά τους στα αιγυπτιακά. Κι εκείνη τους διηγήθηκε συνοπτικά τα πάντα : τον σκοτωμένο γιό της πενθούσε, έλεγε, και είχε βιαστεί να φτάσει στον τόπο του θανάτου μήπως και βρεθεί κάποιος να τη χτυπήσει και να την απαλλάξει από τη ζωή・ στο μεταξύ απέδιδε εκ των ενόντων τις καθιερωμένες τιμές στο γιό της με δάκρυα θρήνους.

 そうして、二人は、この老女から何かを知ることが出来るのではないかと、努めてみようと考えたのでした。老女の側に座り、まずは、慰めようと骨を折りました。それで、老女は、嘆き歌を止めたのです。それから、老女が二人のことを聞けるようになると、誰の死を悼んでいるのか、どう言う戦いだったのかを、カラシリスが言葉をエジプト語に翻訳しながら、尋ねました。老女は、二人にすべてを簡略に説明したのです。こう話したのです。殺された自分の息子を悼んでいます。死に場所に急いでいるのです。自分を打ち倒して生から解放してくれる誰かを見つけられるのではないかと思っていたのです。そうしている間も、図らずも、嘆きの涙で、自分の息子のための習わし通りの儀式をしていたのです。

εκ των ενόντων: ενόντα : υπάρχουν συμπτωματικά, χωρίς προετοιμασία και προγραμματισμό
posted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月18日

エティオピア物語 第六巻 12-2

 Γιατί καθώς, με το ηλιοβασίλεμα, πλησίαζαν στη Βήσσα, βλέπουν πλήθος νεκρούς που είχαν πρόσφατα σφαγιαστεί, Πέρσες τους περισσότερους, όπως φαινόταν από τη στολή κι από τον οπλισμό τους, και μερικούς, λίγους, ντόπιους・ υπέθεσαν βέβαια ότι κάποια πολεμική σκηνή είχε παιχτεί, αλλά δεν ήξεραν ποιός είχε συγκρουστεί με ποιόν ώς τη στιγμή που, καθώς εξέταζαν έναν τους νεκρούς, κοιτάζοντας συνάμα μην κείτεται πουθενά κανείς από τους δικούς τους ― δειλή είναι η ψυχή και προμαντεύει το χειρότερο για όσους αγαπά ― , συνάντησαν μιά ηλικιωμένη γυναίκα που έσφιγγε στην αγκαλιά της το πτώμα κάποιου από τους ντόπιους μοιρολογώντας σε όλους τους τόνους.

 こう言うことだったのです。夕暮れにはヴィサに近付いたのです。二人は、最近殺されたばかりのたくさんの死者を見たのです。ほとんどはペルシャ人でした。服装や武具からそう見えたのです。僅かに、地元の人間もありました。何か戦闘の場面があったことは確かだと推察したのです。けれども、カラシリスとハリクレアの二人は、誰が誰と衝突したのかは分かりませんでした。二人は同時に、自分の愛する人が何所かに横たわってないかと注意して、死者の一人一人を調べて回ったのです。魂は怯えて、愛する人たちに最悪のことを予感したのです。その時、二人は、一人の老婆に会ったのです。老婆は、地元民の死者の中の一つの遺体を、胸に抱きしめていたのです。そして、出せるだけの声で挽歌を歌っていました。
posted by kyotakaba at 11:39| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

βαγκεστίσουν

 カザンザキスの『旅行記』に使ってあった語、「 τερερίζουν 」「 βαγκεστίσουν 」。
「 τερερίζουν 」は、「 παρτείνω την ψαλμωδία με τερερέμ. / ψάλλω ή τραγουδώ με τρεμουλιαστή φωνή 」。
「 βαγκεστίσουν 」は、分かりません。「 μπαγκέτα / 太鼓の撥 」と言う語が似ているのかもと思いはしましたが。古典語の βάκτρον 。


使われていた文章は:
Ακουμπούν τα χέρια στο ραβδί τους, καρφώνουν τα μάτια στο χώμα κι αρχίζουν να τερερίζουν προσευχές. Κάθε τόσο, επίμονα, μονότονα, χτυπούν το μικρό κουδουνάκι・ ωσότου πιά βαγκεστίσουν οι άνθρωποι του σπιτιού κι ανοίξει η πόρτα και προβάλει ένα χέρι και τους ρίξει στο ταγάρι μιά φούχτα ρύζι.

こう訳してみましたけれど:
修行僧たちは、手を杖に凭せ掛け、瞳を地面に釘付けにしている。そして、祈禱を震え声で唱え始める。詠唱は、執拗に繰り返される単調さで、何度も小さな鐘を叩く。鐘の音に釣り出された家の人々が、戸を開けて片手を出して頭陀袋に一掴みの米を投げ入れるまで続ける。
posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月17日

エティオピア物語 第六巻 12-1

 Κι όταν πιά μεταμφιέστηκαν στην εντέλεια και αστειεύτηκαν λιγάκι πειράζοντας ο ένας τον άλλο ότι τάχα του πηγαίνει το κοστούμι, παρακάλεσαν την κακή τους μοίρα να σταματήσει την καταδίωξη αρκούμενη σε όσα βάσανα τους είχε ήδη στείλει και πήραν βιαστικά το δρόμο για τη Βήσσα, την πόλη όπου έλπιζαν να βρούν τον Θεαγένη και τον Θύαμη, αλλά απέτυχαν.

 二人がすっかり変装すると、お互いに、衣装が似合っているのでは、とからかって、少し戯けたのです。そして、二人の悪い運命に、これまで自分たち二人にこれ程たくさんの苦しみを送って来たのだから満足して、二人の追跡を止めてくれるように願ったのです。そして、ヴィサへの道を急いだのです。ヴィサの街で、テアゲニスとシアニスに会えるだろうと、二人は期待したのです。けれど、そうはならなかったのです。
posted by kyotakaba at 16:27| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月13日

エティオピア物語 第六巻 11-4

 Ο Καλάσιρης εξάλλου τύλιξε τη φαρέτρα της Χαρίκλειας σε μιά προβιά και την τοποθέτησε εγκάρσια πάνω στους ώμους του σάν οποιοδήποτε άλλο φορτίο・ έλυσε ύστερα τη χορδή από το τόξο, που ίσιωσε αμέσως, κι έκαμε μ' αυτό ένα είδος μπαστούνι πάνω στο οποίο θα στηριζόταν βαρύς κρατώντας το και με τα δυό του χέρια κάθε φορά που θα έβλεπε κάποιον να έρχεται πρός το μέρος τους, κάνοντας πώς καμπουριάζει ακόμα πιό πολύ απ' όσο τα γηρατειά του το επέβαλλον, και σέρνοντας το ένα πόδι του έτσι ώστε να φαίνεται ότι τον τραβούσε από το χέρι η Χαρίκλεια.

 カラシリスは、その上に、ハリクレアの矢筒を一枚の羊の皮で包み、まるで何でもないよくある荷物のようにして、自分の肩に横に渡して載せたのです。それから、弓の弦を外したのです、弓は直ぐに真直ぐになりました。そして、それをその上に重さが懸かる杖のような格好にしたのです。そして、誰かが二人の方へ向かって来るのを見ると、いつも、両方の手でそれを握りしめたのです。そして、自分の年齢がそうさせるよりもずっと腰が曲がった様子をして、それに、片方の足を引き摺ったのです。そうすると、ハリクレアがカラシリスの手を引いているように見えたのです。
posted by kyotakaba at 12:54| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

οποιοδήποτε

 「 οποιοσδήποτε 」代名詞。性の変化は、
αρσενικός : οποιοσδήποτε
θηλυκά : οποιαδήποτε
ουδετερο : οποιοδήποτε
posted by kyotakaba at 12:52| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月12日

エティオピア物語 第六巻 11-3

 ενώ η Χαρίκλεια και ο Καλάσιρης πρώτα μεταμφιέστηκαν σε φτωχούς χρησιμοποιώντας κάποια κουρέλια που είχαν ετοιμάσει από πρίν κι έπειτα η Χαρίκλεια ασχήμισε το πρόσωπό της τρίβοντάς το με καπνιά και αλείφοντάς το με λάσπη, φόρεσε ένα ακάθαρτο κεφαλομάντιλο που της κρεμόταν άτακτα στο μέτωπο και της έκρυβε το ένα μάτι, πήρε κι ένα σακούλι υπό μάλης που εκ πρώτης όψεως φαινόταν προορισμένο για να υποδέχεται αποφάγια και ξεροκόμματα, στην πραγματικότητα όμως θα της χρησίμευε για να φυλάει την ιερή εσθήτα και τα στέφανα που είχε φέρει από τους Δελφούς καθώς και τα κειμήλια και τα σημάδια αναγνώρισης που είχαν εκτεθεί από τη μητέρα της μαζί με κείνην.

 一方、ハリクレアとカラシリスは、まず、前もって用意していた襤褸を使って貧者に変装して、それから、ハリクレアは、自分の顔を煤を塗り泥を擦り付けて醜くし、汚れたままの頭巾を被ったのです。頭巾は、額に不格好にぶら下がり、片目を隠していました。そして、脇の下に袋を抱えていました。その袋は、一見すると、残り物やパンくずを貰うための物に見えました。けれども実際には、デルフォイから持って来た巫女の衣装と冠を入れるのに役立っていたのです。また、ハリクレアの母からハリクレアを捨てる時に一緒に残された、家宝の数々とハリクレアと見分ける符牒もそれに入れたのです。
posted by kyotakaba at 13:09| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月11日

エティオピア物語 第六巻 11-2

 Ώς πέντε στάδια τους συνόδεψαν και ύστερα φιλήθηκαν οι άνδρες με τους άνδρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες, έσφιξαν τα χέρια δακρυσμένοι και χωρίστηκαν αφού αντάλλαξαν ευχές για καλή τύχη・ ο Κνήμων μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη που δεν θα πήγαινε μαζί τους στο ταξίδι εφόσον ήταν νιόπαντρος και πρόσθεσε, χωρίς να το πιστεύει, πώς θα πήγαινε να τους βρεί με πρώτη ευκαιρία. Οι άλλοι όλοι τράβηξαν για τη Χέμμη,

 五スタジオ[ 約1キロ ]程は、家の人たちはカラシリスとハリクレアの二人と一緒に歩いたのです。それから、男たちは男たちと、女たちは女たちと口づけを交わし、涙にかきくれた人々は手を握りしめました。そして、幸運の祈りを取り交わしてから、別れたのです。とりわけ、クニモンは、自分が新婚の間は一緒に旅に出られないだろうことへの赦しを請うたのです。それに、そうだと信じもせずに、直ぐ来る機会に二人を探しに行くだろうと付け加えました。他の人たちは皆、ヘミーに向けて歩いたのです。
posted by kyotakaba at 13:33| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月10日

エティオピア物語 第六巻 11-1

 Επικρότησε την πρόταση ο Καλάσιρης και αποφάσισε να αναχωρήσουν χωρίς αναβολή・ ανακοίνωσαν ύστερα την απόφαση της αναχώρησης στον Ναυσικλή και στον Κνήμωνα και, τη μεθεπομένη, ξεκίνησαν χωρίς να πάρουν μαζί τους ούτε υποζύγιο, μολονότι τους προσφερόταν, ούτε συνοδοιπόρο κανέναν・ τους ξεπροβόδισαν ο Ναυσικλής και ο Κνήμων και πλήθος ανθρωποι του σπιτιού, ανάμεσα στους οποίους και η Ναυσίκλεια που είχε θερμοπαρακαλέσει τον πατέρα της να της το επιτρέψει・ η στοργή της για τη Χαρίκλεια την έκανε να υπερνικήσει τη νυφική αιδώ.

 カラシリスは、その申し出に諸手を挙げて喜びました。そして、心を決めて、間を置かずに二人で出発することにしたのです。それから、出発の決心をナフシキリスとクニモンに伝えました。その翌日には、荷物を運ぶ動物を贈られたのにそれを連れもせず、同行者を一人も連れずに、二人は出発したのです。ナフシキリスとクニモン、それに館の多くの人たちが、二人を見送りました。その多くの人の中には、ナフシクレイアもいました。ナフシクレイアは、見送りを許してくれるようにと、父に熱心に懇願していたのです。ナフシクレイアのハリクレアに対する愛情は、新妻の慎ましさを押さえて、ナフシクレイアに見送りに出させたのです。
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月07日

που να μην πρέπει να την κάμουμε για χάρη τους !

 カザンザキスの旅行記の次のある日本の政治家の言葉が訳せない。

≪ Ό,τι έχουμε, το χρωστάμε στα πνέματα των προγόνων. Ζούμε μονάχα γι' αυτούς・ αυτοί μονάχα μας κάνουν και ζούμε. Δεν υπάρχει θυσία, όσο μεγάλη κι άν είναι, που να μην πρέπει να την κάμουμε για χάρη τους ! ≫

Google翻訳では、
( πνέματα はπνέυματα に、κάμουμε はκάνουμε に書き換えて翻訳機にいれる。 )

「我々が持っているものは何でも、私達は私達の先祖の霊に借りている。我々は、彼らが私たちだけを作り、生きて、彼らのためにだけ生きています。全く犠牲は、どんなにそれがどのように大きな、あなたは彼らのためにそれをしなければならないしません! ≫


World Lingo 翻訳では、
「私達はある何が、祖先の精神のchrostame。 私達はgiだけそれら住んでいる・ これらは私達だけを作り、住まれている。 犠牲は想定されていない彼私達ことあれば限り大きいそして、ない、彼らの魅力のために作りなさい! ≫


που να μην πρέπει να の用法がわからないけれど、こう訳してみた。
 「我々が持っているもの全て、我々は、それを祖先の諸霊に負っている。我々は、祖先の故にのみ生きている。諸霊は、専ら、我々を生かしめている。祖先の喜びになりそうもないのであれば、それが何れ程に大きいものでっても、犠牲ではないのだ。」
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月05日

エティオピア物語 第六巻 10-2

 Άν λοιπόν συμφωνείς, άς μεταμφιεστούμε σε φτωχούς : έτσι και τις επιβουλές όσων μας συναντούν θα αποφύγουμε ― σε τέτοιες περιπτώσεις ασφάλεια είναι η μιζέρια, και η φτώχεια μάλλον οίκτο κινεί παρά φθόνο ― και ευκολότερα θα εξασφαλίζουμε το καθημερινό μας εφόσον, σε ξένη χώρα, λίγα ψώνια προσφέρονται σε αγνώστους, αλλά εύκολα δίδεται ελεημοσύνη σ΄αυτους που τη ζητάνε ≫.

 「それで、もしお父様が同意して下さるのでしたら、貧民に変装しましょう。そうすれば、私たち全員に向かって来るどんな悪巧みも避けることが出来るでしょう。このような状況では、惨めであるのが安全なのです。貧しさは、嫉妬ではなく同情を引き起こすのです。貧民でいる限り、とても簡単に日々の糧を確保することが出来るでしょう。外国ですから。見知らぬ者たちには商品はほとんど提供されないのですから。でも、施しを求めている者たちには、簡単に喜捨が与えられるものなのです。」

「 έτσι και τις επιβουλές όσων μας συναντούν θα αποφύγουμε 」のところ、
όσων : όσος の複数・属格形は、μας に掛かっているのだと思いました。それで、
όσων μας が τις επιβουλές を修飾する所有格なのか、συναντούν に関係する属格なのか、よく分かりません。
συναντούν の主格になる実詞は οι επιβουλές なのだと思うのですが、
動詞 συναντώ が人称代名詞の属格・弱形を間接目的語として使うのかどうか、私には分かりません。
ただ、文章の意味として、οι επιβουλές が μας に συναντώ すると言うのが良いように思いました。
「 τις επιβουλές όσων μας συναντούν 」 は、「 θα αποφύγουμε 」の目的語。
posted by kyotakaba at 12:14| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月04日

エティオピア物語 第六巻 10-1

 Χαλάρωσε λιγάκι με τα λόγια του αυτά η Χαρίκλεια και ≪ άν μιλάς σοβαρά ≫, είπε, ≪ άν παίζεις μαζί μου, τ' αφήνω για την ώρα κατά μέρος για να είσηγηθώ ένα τέχνασμα που είχαμε σκεφτεί και άλλοτε μαζί με τον Θεαγένη, αλλά κακές συμπτώσεις διέκοψαν τότε την εφαρμογή του και τώρα ελπίζω να έχει καλύτερη τύχη・ όταν δηλαδή σκεφτήκαμε να αποδράσουμε από το νησί των βουκόλων, θεωρήσαμε χρήσιμο να μεταμφιεστούμε σε άθλιους ζητιάνους κι έτσι να κυκλοφορούμε σε πόλεις και χωριά.

 その言葉を聞いて、ハリクレアは、ほんの少し和んで、こう言いました。「お父様が真面目にお話しになっているとしても、私をからかっておいでなのだとしても、何か手だてを考え出すために、それはしばらくの間は脇に置いておきますね。前は、私たちはテアゲニスと一緒に手だてを考えたものでした。でも、悪い偶然がそれを出来なくさせています。それで今は、テアゲニスが良い運を持っているのだと信じているのです。テアゲニスと私のふたりが、牛飼いたちの島からの脱出を考えた時には、哀れな乞食に変装して都市や国を移動すれば、上手く行くと考えたのです。」
posted by kyotakaba at 13:11| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年03月03日

エティオピア物語 第六巻 9-7

 ≪ Εύχομαι ≫, απάντησε ο Καλάσιρης, ≪ ποτέ μιά επιθυμία να μην κερδίσει τέτοια νίκη, ώστε να περιφρονηθεί επί παρουσία του το θέλημα του πατέρα και να μην επαρκέσει ο σεβασμός που εμπνέει το πατρικό βλέμμα για να σβήσει τον οποιονδήποτε αθέμιτο πόθο・ αλλά επιτέλους, τί σε εμποδίζει να επινοήσεις και κάποιο τέχνασμα για να αποτρέψεις αυτά που σε φοβίζουν; Φαίνεσαι εξαιρετικά επιδέξια στο να σοφίζεσαι προφάσεις και αναβολές για να αντιμετωπίζεις εκείνους που επιχειρούν να σε κατακτήσουν ≫.

 カラシリスは答えました。「ある欲望が心を占めて、父の見ている前で、父の望みを蔑ろにして、父親譲りの瞳に恭順さが十分に吹き込まれずに、どんなものにしろ、邪な恋心を消すことが出来ないことがないように、心から願うのです。けれども、結局は、お前を恐がらせるものを避ける何だかの手だてを、お前が考え出すのを妨げるものは何なのだ? お前を自分のもにしようとする輩に立ち向かって、言い逃れや引き延ばしを考えつくことが、お前は、取り分け上手なように見えるのだけれどもね。」
posted by kyotakaba at 14:06| Comment(0) | よみかた:『エティオピア物語』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする