2020年05月29日

夢十夜 第二夜の4-1-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 4-1-2  

怪しからん坊主だ。どうしてもあの薬缶を首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ、無だと舌の根で念じた。無だと云うのにやっぱり線香の香がした。何だ線香のくせに。  

Είναι ο ασυγχώρητος παπάς! Ούτως ή άλλως, εγώ δεν ικανοποιούμαι χωρίς να αποκόψω το επιμεταλλωμένο κεφάλι. Απαγγέλω ένα λόγο στον λάρρυγγα, ≪ κενός, κενός! ≫. Παρ’ όλα αυτά, εγώ μυρίζομαι το θυμίαμα. Ξέρε την θέση σου!  

posted by kyotakaba at 13:30| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月27日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 15-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 15-1  

 Τα δύο στρατεύματα συντάχθηκαν το ένα απέναντι στο άλλο: από την πλευρά της θάλασσας στέκονταν οι βασιλικές δυνάμεις, από τα ψηλότερα μέρη οι στασιαστές, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ένα πλατύ μεσοδιάστημα. Μόλις ο Φωκάς έμαθε ότι και οι δύο αυτοκράτορες είχαν συμπαραταχθεί για μάχη, δεν ήθελε να αναβάλει με κανέναν τρόπο τη σύγκρουση. Πίστεψε, λοιπόν, ότι η ημέρα εκείνη θα καθόριζε την έκβαση όλου του πολέμου και άφησε τον εαυτό του στους κλυδωνισμούς της τύχης.  

 二つの軍隊は互いに対峙する様に展開していた。海の側には王の部隊がいた。高地には反乱軍がいた。その間には、広い間隔があった。フォカスは、二人の皇帝が方陣に並んでいるのを知ると、両軍の衝突をどの様にしても遅らせまいと望んだのだった。それは、彼が、その日こそが戦争全体の結末を確かに決めてしまうと信じたからだった。それで、彼は、運命が荒れて彼を大きく揺さぶるままにしたのだ。 
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月25日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 14

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 14  

 Επικεφαλής του Ρωμαϊκού στρατεύματος ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας Βασίλειος, που μόλις έβγαζε γένι και αποκτούσε έτσι γνώση αληθινού πολέμου. Αλλά ούτε και ο αδελφός του Κωνσταντίνος απουσίαζε από το στρατόπεδό τους・ αυτός μάλιστα, φορώντας θώρακα πολεμικό και κραδαίνοντας δόρυ μακρύ, συμπαρατάχθηκε με την υπόλοιπη στρατιωτική φάλαγγα.  

 ローマ軍の先頭は、皇帝バシリオス自身だった。彼は、髭が生え、本物の戦争の知識を得たばかりだった。また、弟のコンスタンティノスも、自身の陣営の席を空けはしなかった。本当に、甲冑を身に着け、長槍を振り回したのだ。他の者たちと一緒に方陣に並んだのだった。  


posted by kyotakaba at 09:32| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月24日

Desert Breath 再発見

 CNNジャパンの「隔離生活8カ月の実験、米NASAが参加者募集」のニュースを見たら、「こんな話題も」に2014年の記事「宇宙人が着陸? 巨大渦巻きを砂漠の中で「発見」」が入ってて、 

 ギリシャの芸術家 Δανάη Στράτου ダナイ・ストラトウさんの作品。エジプトのエレグーナな近くの砂漠に作られた作品。「Desert Breath」のタイトル。 
Desert Breath | Danae Stratou 

ダナイ・ストラトウさんの夫は、経済学者のヤニス・バルファキスさん。 

posted by kyotakaba at 17:55| Comment(0) | ギリシャのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月21日

夢十夜 第二夜の4-1-1

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 4-1-1  

 懸物が見える。行灯が見える。畳が見える。和尚の薬缶頭がありありと見える。鰐口を開いて嘲笑った声まで聞える。  

 Η εικόνα είναι ορατή. Το φανάρι είναι ορατό. Η ψάθα είναι ορατή. Το κεφάλι του παπά είναι ορατό έντονα, μου φαίνεται επιμεταλλωμένο με κασσίτερο. Επιπλέον, η φωνή του παπά είναι ακουόμενη. Η φωνή είχε βάλει από το μεγάλο στόμα του παπά που μου ενέπαιξε. Αυτό στόμα είναι τόσο μεγάλο όσο το στόμα του κροκόδειλου.  posted by kyotakaba at 16:28| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月20日

τετυφωμένη

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『メタナスティス』、第二部十二章「 Ο Ζέννος εν εαυτώ 」の次の文章が分からない。 

Ενόμιζον ότι ήτο τοιαύτη ένεκα του πένθους της, αλλ’ όχι, φεύ! ήτο υπερήφανος, σκληρά, τετυφωμένη. 

これは、ゼノスがマリナを初めて見た時のことを思い出している場面なのだけれど、 
文章は、ゼノスの台詞の中、
Ενόμιζον は、νομίζω の分詞で、一人称単数で、ゼノスが主格なのだと思う。 
τοιαύτη は、そうしたこと、と言う意味か。 
ένεκα は前置詞で、属格が続く、〜の理由で、 
ένεκα του πένθους της 彼女の深い悲しみの為。
φεύ は、感嘆詞。 
ήτο は、現代語の είμαι で、ここは三人小単数だと思うのだけれど、 
それで、その次、 
υπερήφανος は形容詞だけれど、男性形の単数に思える、
その後の、形容詞 σκληρά と形容詞化した分詞 τετυφωμένη は、女性形なのだけれど。 
υπερήφανος と σκληρά、τετυφωμένη は違うものを形容しているのか? 


まるで分からないのだけれど、 
「そうしたことは、彼女の深い悲しみのためだと思ってたんだけど、違ったんだ、ああ!」
「高慢の所為だったんだ。彼女はきつい人で、自惚れた人だったんだ。」と訳してみたけど。
posted by kyotakaba at 21:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 13

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 13  

 Ο αυτοκράτωρ Βασίλειος όμως γνώριζε πολύ καλά την αγνωμοσύνη των Ρωμαίων・ έτσι, λίγο πρίν από αυτά, μια αξιόμαχη δύναμη επιλέκτων Σκυθών από τον Ταύρο είχε προστρέξει σε βοήθεια του・ αυτούς τους άνδρες, αφού συγκρότησε σε ένα ιδιαίτερο σώμα και συμπαρέταξε με κάποια άλλη ξενική δύναμη, απέστειλε εναν τίον της φάλαγγας των στασιαστών. Αυτοί, λοιπόν, επιτέθηκαν εναντίον των επαναστατών απροσδόκητα, όταν όχι μόνο ήταν απρετοίμαστοι για μάχη, αλλά και όταν μεθοκοπούσαν αμέριμνοι・ έτσι, εξόντωσαν πάρα πολλούς και διασκόρπισαν όσους απέμειναν εδώ κι εκεί ― ακόμα και εναντίον του ίδιου του Φωκά συνήφθη σθεναρότατη μάχη.  

 しかし、皇帝バシリオスはローマ人の不誠意をよく知っていたので、この事の直前に、タウロスのスキシオ人の精鋭を集めた戦闘力の高い部隊に救援に来る様に命じていたのだった。皇帝は、彼らで特別な部隊を編成すると、他の外国人部隊と一緒の戦列に配置して、反乱ローマ人に対して派遣したのだった。すると、彼らは、反乱軍に対して不意に攻撃を掛けたのだった。その時、ローマ人たちは、戦闘も予想していなかっただけではなく、大酒を飲んで酩酊していたのだ。そうした次第で、外国人の編成部隊は、ローマ人のほとんどを殺し、あちらこちらに残っていた者たちはすべて追い散らしたのだった。その上、フォカスその人に対してさえ、激しく戦ったのだった。 

posted by kyotakaba at 10:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月15日

Φίλιππος Πλιάτσικας - Κλείστε μας μέσα feat Μάρκος Κούμαρης (Locomondo) & Livertia

Φίλιππος Πλιάτσικας - Κλείστε μας μέσα feat Μάρκος Κούμαρης (Locomondo) & Livertia

 


歌詞はこちらのサイトに: 
https://www.kratisinow.gr/news/kleise-matia-filippos-plitasikas-stixoi/ 

posted by kyotakaba at 09:28| Comment(0) | ギリシャ 歌謡・音楽 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月14日

夢十夜 第二夜の3-3

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-3  

 奥歯を強く咬み締めたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみが釣って痛い。眼は普通の倍も大きく開けてやった。  
Έσφιξα τους γομφίους τόσο δυνατά, ώστε εκτοξεύτηκε η ζεστή πνοή από την μύτη μου. Είχα σπασμούς στους κρόταφους και μου πόναγε σαν να ψαρευτεί με το αγκίστρι. Έτσι, επέδειξα τα μάτια που άνοιξα βίαια και διπλάσια από συνηθισμένο. posted by kyotakaba at 14:20| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月12日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 12-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス二世 12-2  

Αναγνώρισε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την πρωτοκαθεδρία του και αποδέχθηκε τη δική του κατώτερη θέση・ κατόπιν, αφού χώρισαν σε δύο τμήματα τα στρατεύματά τους, ισχυροποίησαν ακόμα περισσότερο το επαναστατικό κίνημα. Είχαν μάλιστα τέτοια εμπιστούνη στις δυνάμεις και τη στρατιωτική τους προπαρασκευή, ώστε κατέβαιναν μέχρι την Προποντίδα και σε ορισμένα παραλιακά οχυρώματα・ εκεί, αφού εγκαταστάθηκαν σε ασφαλή φυλάκια, θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και την ίδια τη θάλασσα επιχειρούσαν σχεδόν να υπερπηδήσουν.  

この様にして、スキリロスは、フォカスが優位にあることを認め、自分が下位にいることを受け入れたのだった。それから、二人で軍隊を二つに分けると、革命の活動をより一層に強化したのだった。実際、彼らは、自分たちの軍隊と兵士たちの準備に相当の自信を持っていたので、プロポンディアまで下り、ある海岸の要塞にまで到ったのだった。そこの安全な警固所に落ち着いたのだが、彼らはその海さえも乗り越えようとしていたと言う人もいるだろう。 
posted by kyotakaba at 09:14| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月07日

夢十夜 第二夜の3-2

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-2   

 短刀を鞘へ収めて右脇へ引きつけておいて、それから全伽を組んだ。――趙州曰く無と。無とは何だ。糞坊主めとはがみをした。  

 Ενέκλεισα την λεπίδα στο θηκάρι και το έβαλα στο δεξιό πλευρό μου στενά. Τότε, μάζεψα τα πόδια μου. ―― Ο παπάς είπε: ≪ ‘ κενός ’ είναι ένας λόγος του αρχαίου μεγάλου δασκάλου που λένε Ζαοζου. Τώρα, σε ρωτώ, τί είναι ‘ κενός ’ ; ≫ Έτριξα τα δόντια, βρίζοντας τον παπά.  

posted by kyotakaba at 09:07| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月04日

夢十夜 第二夜の3-1-4

Νατσούμε Σοζέκι Δέκα όνειρα
δεύτερο όνειρο 3-1-4  
身体の血が右の手首の方へ流れて来て、握っている束がにちゃにちゃする。唇が顫えた。 

Από κάθε μερίδα του σώματος όλα αίματα όρμησε στο δεξιό καρπό μου. Και ένιωσα ότι η λαβή που κρατούσα ήταν μουσκεμένη. Είχα σπασμούς στα χείλια.  posted by kyotakaba at 10:56| Comment(0) | ギリシャ語表現練習帳 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

夢十夜 第二夜の訂正

2-2-2 
άτμο → άτομο
καταλαμαίνω → καταλαβαίνω

2-4

Πρόκεται → Πρόκειται そのほか、あちこち訂正、、、
posted by kyotakaba at 10:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする