2017年03月01日

και στα στέλνουν

 ヤニス・リッツオスの『Πρωινό Άστρο』の第七篇の第四スタンザが分からない、、、 

Τη ρωτήσανε για σένα, κοριτσάκι,
βγάλαν δυό φτερά από τα φτερά τους
και στα στέλνουν
να τα βρέξεις στην καρδιά μας
και να γράψεις στο θεό.


και στα στέλνουν の στα は δυό φτερά のことなのか? 
να τα βρέξεις στην καρδιά μας の τα も δυό φτερά のことなのか? 

動詞、ρωτήσανε、βγάλαν、στέλνουν の主格は、このスタンザにはないけれど、Δυό μικρά αγγελούδια だと思う。 三人称の複数形。 
動詞、βρέξεις、γράψεις の主格は、κοριτσάκι だと思う。二人称単数。 

代名詞弱形 Τη は、η μητέρα だと思う。 

それで、στα στέλνουν と言う節がまるで分からない。羽に手紙を書いて送る、と言うことなのか?? 
でも、その後に、να 節が続くのだけれど。  追記: 
και στα στέλνουν のところ、 
στα は、前置詞 σε + 冠詞 τα ではなくて、代名詞弱形 σε と 代名詞 τα ではないかと思い直した。 
σε は κοριτσάκι、τα は δυό φτερά。 
その後は、羽を羽ペンとして使って、インクの代わりに僕たちの心を使って、手紙を書く、
と言うことなのだろう、と思った。 

天使たちはね、母さんに、君のことを尋ねたよ、お嬢ちゃん。 
それから、自分たちの翼から、二本の羽を取り出して、 
それを、君に送るんだ、 
僕たちの心で、君がそれを濡らして、そうして、 
神様に手紙を書くように、くれたんだよ。 
posted by kyotakaba at 09:42| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年02月13日

レスボス島地震

 レスボス島で、震度5の地震があったらしい。
posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月10日

古典ギリシャ語

 慶応義塾志木高等学校が、古典ギリシャ語の非常勤講師を募集していた。普段は、大学の教授がするのだろうけれど、何かの都合で、一年間、空席になるのかも。 
 でも、驚いたのは、高校で、古典ギリシャ語の授業があると言うこと。選択科目だけれど。 

古典ギリシャ語 | 慶應義塾志木高等学校
posted by kyotakaba at 22:04| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年12月18日

エティオピア物語 第九巻 26-2

 私は、あまりに馬鹿で無能だから、この文章が、まるで理解出来ない。これ以上読むのは無駄だから、もう止める。このブログも削除する。 

Κι αφού άκουσε όλους τους άλλους για ό,τι είχε καθένας να ζητήσει, τέλος, ασχολήθηκε με τον Οροονδάτη που είχε προστάξει να μεταφερθεί μπροστά του με φορείο. ≪ Εγώ ≫, του είπε, ≪ εφόσον έχω επιτύχει σ’ αυτά που αποτελούσαν τις αιτίες του πολέμου κατακτώντας τις αρχικές προφάσεις της έχθρας, τις Φίλες και τα μεταλλεία των σμαραγδιών, δεν έχω πάθει αυτό που παθαίνουν οι περισσότεροι ούτε θέλω να επαυξήσω τις επιτυχίες μου από πλεονεξία ούτε και θα επιδιώξω ως νικητής να επεκτείνω επ’ άπειρον την εξουσία μου, αλλά αρκούμαι στα όρια που εξαρχής έθεσε η φύση χωρίζοντας την Αίγυπτο από την Αιθιοπία με τους καταρράκτες, Ώστε, αφού κατέκτησα εκείνα για τα οποία εξεστράτευσα, επιστρέφω στην πατρίδα μου σεβόμενος το δίκιο.  


Google翻訳: 
そして彼は、誰が最終的にOroondatiに対処アスクたのか、他の全てを聞いた後、担架で彼の前に移動されるように命じられました。 「私は、 "彼女は私が元の口実の憎しみをキャプチャ戦争の原因は何であったかに成功した場合、親愛なるとエメラルドの鉱山は、私が最もに何が起こるか被っていないか、私は私の成功に追加することができます」、と述べました欲からも無期限に私の力を拡張するための勝者として求めたが、もともと滝とエチオピアからエジプトを分離する性質によって設定された制限する内容であるので、彼は運動をするためにそれらのを征服した、私は私の故郷に戻ってきます権利を尊重します。


World Lingo 翻訳: 
そしてそれの後でそれによってが運ばれた前部伸張器との彼のであるprostaxeiがあったこと各自を取扱った、最終的に、それを頼んでもらったものがのためのOroondatiを他のすべての聞いた。 「私は」彼に、ほとんどのどちらもほしいと思う私が高めたり私の成功を私がexestrateysa私を征服した後、権利を尊重している私が私の故国で戻す何を初めから滝が付いているエチオピアからエジプトを分ける性質を置いた限界で満足する苦しまないがものが私の力を不明確に拡張するようにどちらも勝利者として努めない貪欲貪欲から憎悪心の最初の口実、エメラルドの友人および鉱山を征服する戦争の原因を構成したものがで私が苦しまなかったら達成したら、「言った。
posted by kyotakaba at 13:11| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月16日

エティオピア物語 第九巻 22-7

 9巻22−7 は、分からない。
接続詞 είτε の意味も分からない。普通であれば、〜か〜、なのだけれど。
όπως εσείς πιστεύετε の挿入句も文章の何に関係しているのか分からない。
όλα τα ποτάμια κήτη τα στέλνει εδώ η χώρα των Αιθιόπων 、εδώ 副詞は「ここへ」でいいのだろうか?
σωστό είναι να τη σέβεστε εφόσον είναι μάνα του θεού σας 、να 節が正しい、と言う文章なのだろうけれど。τη σέβεστε のτη は μάνα του θεού σας と言うことなのだろうか?? 
έχει αναδείξει の主格は、μάνα του θεού σας なのだろうか???
posted by kyotakaba at 14:10| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月15日

9巻22-6 の訂正

 エティオピア物語第九巻22-6 の訂正 

洪水の夏、水が退く秋、ある理由で、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。

洪水の夏、水が退く秋、鰐の孵化と同じ時に、生えて来る花々の春、を告げるのです。それには、ある理由があるのです。 
posted by kyotakaba at 13:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月12日

わからない

エティオピア物語 第九巻 19-3
分からない。 
Για τους τοξότες της κινναμωφόρου η τοξοβολία πιό πολύ μοιάζει με παιχνίδι και λιγότερο με σοβαρή πολεμική τέχνη. Περιβάλλουν το κεφάλι τους με ένα πλέγμα κυκλικό και πάνω του στερεώνουν τα βέλη με το φτερωτό μέρος τους πρός το κεφάλι και τις αιχμές να προβάλλονται πρός τα έξω σαν ακτίνες. 

πάνω του と言うのは、どういうことなのか? πάνω の後に、なぜ、του があるのか? 
この του は何なのか? 
まるで分からない。 

μέρος τους πρός το κεφάλι と言うのは、どういうことなのか? μέρος の後に、なぜ、τους があるのか?
この τους は何なのか? 
まるで分からない。 

兎に角、私には、能力が無さ過ぎる。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年10月03日

エティオピア物語 第九巻 18-6

 και όταν πιά οι Αιθίοπες έβαλαν στο σημάδι τα ίδια τα μάτια των εχθρών τους σαν να έπαιρναν μέρος σε αγώνισμα ευστοχίας κι όχι να πολεμούν με ίσους όρους, τόσο επακριβώς πετύχαιναν το στόχο, ώστε οι τρυπημένοι από τα βέλη πήγαιναν στα τυφλά εδώ κι εκεί ανάμεσα στο πλήθος φέροντας σαν διπλό αυλό τα βέλη καρφωμένα στα δυό μάτια τους.  Google翻訳 :
長いエチオピア人は、彼らがそのように矢印で退屈な目標を達成しましたので、正確な対等に戦うためにあるかのように精度のスポーツに参加してではなく、敵の自分の目をマークするために置くとき盲目的にあちこちの間に行ってきました両目に釘付けダブルルーメン矢印としてベアリング群衆。
posted by kyotakaba at 13:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月10日

わからない

 アレクサンドロス・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まるで分からない。
Κτά βάθος δε η Μαρίνα ήτο αγαθή και ευσεβής ψυχή, υπερήφανος και αναξιοπαθούσα, τραχεία ενίοτε, συμπαθητική τρός τους αγαπώντας και αφόρητος πρός τους μισούντας αυτήν.


τρός は πρόςの間違いだとは思うけれど。  

υπερήφανος και αναξιοπαθούσα、υπερήφανος は何故男性実詞・主格なのか? 
τραχεία は実詞なのか? 動詞なのか? 気管の意味なのか??? 
αφόρητος は形容詞だと思うけれど、これは女性形なのか? 男性形に思えるけれど??? 


追記:
分からないままだけれど、次のように訳して見た、 
一方、マリナは、心の奥底では、純真だった。それに、信心深い心根だった。自負心と過度の不安があった。粗暴に振る舞うことは殆どなかった。愛している人たちに共感し、彼女を憎む人たちには耐えられないのだった。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年08月09日

分からない

 アレクサンドル・パパディオマンディスの『メタナティス』の次の文、まったく分からない。
Η κόρη αυτη ήτο κατ' αυτόν άγγελος πραότητος και υπομονής, αγία των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων, παράδειγμα αγάπης και ταπεινώσεως, ενθουσιασμού και απαθείας.  

Η κόρη αυτη 主格、[ この娘 ]
ήτο είναι だと思う。
κατ' αυτόν ??? αυτος は何の代名詞なのか?
άγγελος 実詞・男性・主格 [ 天使 ] 何故ここで主格が来ているのか? あるいは主格ではないのか?
πραότητος και υπομονής, 実詞・女性 πραότης とυπομονή の属格。[ 穏やかさと忍耐 ]
αγία ???
των πρώτων 序数の複数??[ 第一の ]
του χριστιανισμού αιώνων, 単数・ 形容詞の属格[ キリスト教の ] 実詞の・複数の属格[ 世紀 ]
παράδειγμα 実詞・中性・単数・主格あるいは対格 [ 例 ]
αγάπης 実詞・女性・単数の属格 [ 愛の ]
και
ταπεινώσεως, 実詞・女性・単数の属格 [ 屈辱 ]
ενθουσιασμού 実詞・男性・単数の属格 [ 熱狂 ]
και απαθείας. 実詞・女性・単数の属格 [ 無関心 ]  Google翻訳: 
娘はこれは、このように天使の柔和と忍耐、キリスト教の神聖な20世紀から21世紀にかけて、愛と謙遜、熱意と無関心の例でした。 追記: 
次のように訳して見た: 
ゼノスにとって、マリナは、穏やかさと忍耐強さを体現している天使であり、愛と敬虔と熱心な信仰と平静さの鑑である、ハリスト教初期の聖女なのだ。 

αυτόν 彼は、ゼノス。Η κόρη αυτη この娘は、マリナ。
posted by kyotakaba at 14:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月16日

第一部の12章「 ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Πρώτον Κεφάλαιον ΙΒ 、第一部の12「 Η ΚΑΚΙΑ 」を、少し 

 ― Πώς θέλες να με φανή; είπεν η Μαρίνα χωρίς να στρέψη τους οφθαλμούς να ίδη. 
 ― Και ο Ζέννος, ο υιός του πλοιάρχου μας, πώς σε φαίνεται; 
 Λέγουσα τούτο η Κάκια έτεινε πάσαν την προσοχήν της επί του προσώπου της ορφανής. Αλλ' ουδέν ανεκάλυψεν εκ τούτου. Η Μαρίνα έμεινεν απαθής. 
― Πώς να με φανή; είπε. 

 「あなたは、その人にわたしをどう思って欲しいの?」と言った。そして、瞳を回して見ることもなかった。 
 「それで、ゼノスだけど、この船の船長の息子さん、あたなには、どう思えて?」 
 カキアはこう言うと、あるだけの注意を親のない娘の顔に向けた。けれども、マリナの表情には何も認められなかった。マリナは、感情のない顔のままだった。 
 「わたしにどう思えるって?」と言った。 混信して、aimotokiyotakaba-β に掲載された、 
投稿する時には、 aimotokiyotakaba-β παράρτημα の編集ページで、カテゴリーも、Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ を選んで、プレビューも、β παράρτημα だったのに。
posted by kyotakaba at 08:18| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年07月14日

Το γράμμα του Αντρέα 1 の訂正

先生は、今ギリシャ語のクラスにいる子供たちは自分たちだけで山に行くことが出来ますよ、 
→ 
先生は、今ギリシャ語の最終学年のクラスにいる子供たちは自分たちだけで山に行くことが出来ますよ、Το γράμμα του Αντρέα 1: aimotokiyotakaba - β
posted by kyotakaba at 14:25| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月08日

エティオピア物語 第九巻 7-3

Όσο για τους απεσταλμένους του Οροονδάτη, τους άφησε να πάνε στην Ελεφαντίνη εφόσον καθόλου δεν τον ένοιαζε άν και εκείνοι αποφάσιζαν να προβάλουν κάποια αντίσταση. Στούς δικούς του έδωσε διαταγή άλλοι απ’ αυτούς να φράξουν το στόμιο που είχαν ανοίξει στον Νείλο και άλλοι ν’ ανοίξουν άλλο στο ανάχωμα, έτσι ώστε αφ’ ενός να εμποδίζεται το πρός την πόλη ρεύμα και αφ’ ετέρου ν’ αδειάσουν τα νερά που λίμναζαν γύρω από τα τείχη, με αποτέλεσμα να ανακουφιστεί η πολή το ταχύτερο και να σταματήσει ο αποκλεισμός της. 


分からない。
posted by kyotakaba at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月03日

γειά σου, έρμη στον γκρέμο αιτοφωλιά, καρδιά μου!

 カザンザキスの「秀吉」、157から最終行の157行まで、再考。けれども、分からないまま。言葉を当てはめてみるだけ。 
Από χαρά μερμήδισαν τα φρένα
και πρόγκηξε την τίγρισσα ο προλάτης :
≪ Γιούχα, Ευτυχιά, με τα κοπρόσκυλά σου!
Δεν έχει εδώ να φάς, να πιείς・ δραγάτης
στέκω και διώχνω αλάργα τη γενιά σου!
Κραυγή της μοναξιάς, συντρόφισσά μου,
χωρίς αιτόπουλα και κούρσα, γειά σου,
έρμη στον γκρέμο αιτοφωλιά, καρδιά μου! ≫
嬉しさから、魂は、こそばゆく感じる。
頭領は、虎に怒鳴りつける。
「やい、俺は付きがある、お前らの様な屑ども相手だ!
ここには、お前が食べるものも飲むものもないぞ。儂は、
田守だ、お前の一族を遠くへ追い遣るのだ! 
聞け、荒野に響く叫び声を、あれは儂の朋輩だ、
ああ、お前、孤独な雌鷲よ、崖の巣には雛もなく、
華やかな輿もない、お前こそ儂が恋い焦がれる者だ!
posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月02日

μιά τίγρη αθώρητη από ράχη σε ράχη να πηδάει

 カザンザキスの「秀吉」、141から149行、再考。けれども、この部分は、メモ書きのまま、それ以上は分からない。 
5月18日 : aimotokiyotakaba - β 

彼を傴僂に書き換える。 
Κήπος βαθύς μες σε άπαρτα μουράγια,
χωρίς νερό, χωρίς δεντρό, κι υφαίνει
μονάχα η αράχνη τον καιρό, και βράχοι
σηκώνουνται αραδίς ανταρεμένοι.
Αχνίζουν τα χαράκια ως πυρομάχοι,
κι ως γέρνουν πάνω σε άλλο τρομαγμένα,
νογάει μιά τίγρη αθώρητη από ράχη
σε ράχη να πηδάει, κρατώντας ένα
στα δόντια της κουβάρι, τα παιδιά της.

難攻不落の岸壁の向こう奥深く、
水もない、樹もない庭がある。そこで、
蜘蛛が一人で時間を織っている。また、
引っくり返された幾つもの岩が並んで立っている。 
岩は薪載せ台の様に湯気を上げている、
一つの岩がが別の岩に危な気に寄り掛かっている。
一頭の目に見えない虎が、岩の背から岩の背へ
跳んでいるのが、そして、その虎の牙には、
毛玉を一つ銜えているのが、傴僂には分かる。虎の子たちだ。
posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月01日

φτάνει πιά στα φυλλοκάρδια τ' άγια, τ' απάρθενα, της μοναξιάς, και μπαίνει

 カザンザキスの「秀吉」、131から140行を再考、 
5月16日: aimotokiyotakaba - β 

Φυσάει, και σβήνει η παρδαλή βεγγέρα
της γής ― χοροί, θεοί, κρασιά, λαμπάδες ―
και διασκορπιέται ως πάχνη η θυγατέρα
της φαντασιάς μας και του νού, η βογκούσα
μεγάλη αρχιτεχτονική του αγέρα.
Το φώς το αγνό λυτρώθη απ' την αγκούσα,
διαβαίνει ο Χιντεγιόχη τα σεράγια,
σπίθες η μαύρη του πετάει πατούσα,
και φτάνει πιά στα φυλλοκάρδια τ' άγια,
τ' απάρθενα, της μοναξιάς, και μπαίνει.  


踊りの集団、神々、幾種もの酒、無数の灯りと言った、
大地の派手な夜会は、吹き消える。 
私たちの夢と思念の娘、
巨大な唸る風の建造物は、
夜露の様に霧散する。
清らかな光りが息苦しさから解放される。
ヒンデギョヒは、幾つもの後宮を通り抜ける。
彼の真黒な足の裏が火花を散らす。
そして、やっと、心の奥底に辿り着く。
神性で、清新なところ。誰も居ない。そして、入る。
posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月31日

διώχνει γοργά με τα λουριά του κνούτου

 カザンザキスの「秀吉」、125行から130行、再考。 
2016年05月11日: aimotokiyotakaba - β
Φωνάζει η γής στην άκρα του μυαλού του,
ιερό, αψηλό τον έκρουσε μεθύσι,
πατάει φωνή, και στου άγριου παλατιού του
τις φωτερές αυλές πηδάει, κι αράδες
διώχνει γοργά με τα λουριά του κνούτου
γυναίκες, βιολιτζήδες, βασιλιάδες.

彼らを生み育んだ大地が、傴僂の脳の涯で叫ぶ。
神性な、高貴な酔いが彼を捉える、
そして、その声は、彼の野蛮な宮殿に踏み込むと、
華やかな廷臣達や行列に襲いかかり、
笞刑の鞭で、瞬く間に、
女たち、ヴァイオリニストたち、諸侯たちを追い出した。
posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月30日

λυτρώθη, χαρά! από πάσα ελπίδα πιά κι ιδέα

 カザンザキスの「秀吉」、120から124行、再考。 
2016年05月11日: aimotokiyotakaba - β

Δε θέλει πιά να φάει, να πιέι, λυτρώθη,
χαρά! από πάσα ελπίδα πιά κι ιδέα,
μ' έργα καλά δε θέλει πιά να στήσει
παγίδα στο Θεό, κι αφήνει η νέα
ψυχή του ορθή στο αγέρι να σκορπίσει. 

彼は、もう、食べようとも飲もうともしない。嬉しいかな!
どんな希望からも、そして、どんな概念からも解放された。
傴僂は、己の老巧さを用い神に罠を仕掛けることを、もう、
望まないのだ。そして、彼の新しい真っ直ぐな魂は、
風に解き放されて、飛散して行く。
posted by kyotakaba at 08:16| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月27日

κι ασκώνει τα κουρέλια της σημαία.

 カザンザキスの「秀吉」112から119行、再考。 
τα νεκρίκια ασκέρια: aimotokiyotakaba - β 5月9日


Πείνα χιλιοχρονίτισσα του σφίγγει
τα σωθικά, κι απ' τα νεκρίκια ασκέρια
του Χιντεγιόχη τρίζουν οι μελίγγοι.
Μα ανέσπλαχνα, άγρυπνα φρουρούν τ' αστέρια,
το άγιο Φουζί στα φρένα του σηκώθη,
χιμάει η ψυχή, προγκάει, χτυπάει τα χέρια,
τους πρόγονους με οργή στον Άδη αμπώθει
κι ασκώνει τα κουρέλια της σημαία. 
千年の飢えが傴僂の腸を締め付ける。
寺々は、ヒンデギョヒに殺された大勢の
死者で軋み音を立てる。
片や、非情で眠りもしない星々が監視している中、
聖山フウジは憤激で屹立し、
魂は、飛び出し、手を叩き、祖先たちを
追い遣り、煉獄に押し込める。 
そして、襤褸で出来た旗を立てる。
posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月26日

ο παρδαλέχτορας ο νούς τρομάζει

 カザンザキスの「秀吉」、108から111行、再考。 

けれども、進展はない。新しく気付いたことはない。分からないまま。 
ヤツガシラ、各神話や聖書で付加される意味は違うけれど。
連想したのは、秀吉の兜、「一の谷馬蘭後立付兜」だけど、あれは、菖蒲を象ったものだと言うことだし。

≪ Άχ, φάε κι αγκάλιασε για μας, αγγόνι! ≫
Όλη η χοντρή, μουντή γενιά σμαριάζει
στα μπράτσα, στα μεριά του, στο λαρύγγι,
κι ο παρδαλέχτορας ο νούς τρομάζει. 


τρομάζει は、エネストータスだけれど、他動詞に取ると、対格に当たる語が見当たらないので。


「ああ、食べろ、そして我らを受け容れよ、孫よ!」
短躯で見栄えのしない一族の全員が、
ヒンデギョヒの両の腕に、両の脇に、喉に、蜜蜂の様に群がる。
戴勝が、頭脳が怯える。
posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする