2018年02月15日

Ο Μέγας Ανατολικός, τόμος 1ος, Κεφάλαιο 6ο

 アンドレアス・エンブリコスの『 Ο Μεγάς Αντατολικός 』の第一巻、6章から、ウィキソースに引用されていた部分: Ω, πόσον ωραία ήτο αυτή η εαρινή νυξ, πόσον λαμπροί ήσαν οι αστέρες, πόσον ακαταμέτρητον ήτο το ύψος του ουρανού! Οποία μεγαλοπρέπεια! Οποία μεγαλωσύνη! Τί ήτο αυτό το απροσμέτρητον; Ένα μεγάλο χάος, ή μία σοφή διάρθρωσις στοιχείων ασυλλήπτων από την διάνοιαν του ανθρώπου, έργον ενός εξουσιάζοντος και διευθύνοντος τα πάντα παντοδυνάμου νου; Ήσαν τα πάντα τυχαία, ή ωφείλοντο εις μίαν θέλησιν και μίαν λογικήν τελείως υπεράνθρωπον, εις μίαν ικανότητα ίλιγγον επιφέρουσαν, της οποίας τα έργα κατέληγαν εις μίαν θεσπέσιαν αρμονίαν; Μήπως οι απέραντοι κόσμοι που την απετέλουν ήσαν το έργον όχι του Θεού, που η εκκλησία θέλει να μας επιβάλη, αλλά ενός Θεού τελείως διαφορετικού, ενός Θεού αλήθεια παντοκράτορος, ενός Θεού αλήεια παντοδύναμου, που υπήρχε μέσα στα ίδια τα έργα του και σε όλα τα κτίσματά του, αποτελούντος ένα με αυτά, και υπάρχοντος παντού αλλ’ αοράτου, όπως είναι υπαρκτή μα αόρατος η ενέργεια, όπως είναι υπαρκτόν μα αόρατον το πνεύμα, όπως είναι είναι υπαρκτόν αλλά μη ορατόν εις τους πολλούς το Μέγα Φως το Άκτιστον, το Μέγα Φως το Άπιαστον, το εν μεγαλείω και δόξη καταυγάζον, το εις τους αιώνας άπιαστον, μα εκθαμβωτικά εις τους αιώνας των αιώνων ορατόν, μόνο εις όσους ευλογήθηκαν με την υψίστην Χάριν το Φως αυτό να ιδούν; Μήπως άπαντα ταύτα ήσαν ο Θεός, ο μόνος αληθινός – τουτέστιν μια παμμέγιστη, μια υπερτάτη δύναμις ή ενέργεια ≪λελογισμένη≫ και παντάνασσα, και επί της Γης και εν Υψίστοις; Αλήθεια, μήπως αυτά ήσαν ο Θεός, και όχι εκείνος ο ηθικολόγος τύραννος και τιμωρός κριτής – τουτέστιν ένας μεγάλος Άρχων φωτεινός, αυτόφωτος, τελείως άσχετος με τας εννοίας του Καλού και του Κακού; Μήπως εν τη ουσία των πραγμάτων δεν υπήρχε καμμία ηθική, ούτε ανάγκη ηθικής, για να διαρθρωθή και να υπάρξη ο Κόσμος;
 あの春の夜はなんて美しかったのだろう、一体どれだけの星が輝いていたのだろう、空の高さはまるで知れない程に高かった! なんて絢爛豪華だったろう! なんて大きさだったか! あの計り知れなさは何だったのだろう? 巨大な混沌、あるいは、人間の力では捉えられない明瞭な叡智だったのか、それとも、すべてを支配し管理する全知全能の精神の所産だったのか? すべてが偶然なのか、それとも、ある意志全く人智を越えたある理由に依っているのか、ある驚愕する様な力が引き起こしていることに依るのか、つまりは、結局は天上的調和に落着く誰かの作品なのか? もしかすると、調和を成している限りの無いこのいくつもの世界は、教会が私たちに押し付けたがっている神の作品ではないのだろうか。そうではなくて、まるで違う神の、本当に全知全能の神の、他でもない彼の手になる彼の作品の中、彼の建築物の中にいる神の作品なのだろうか? 何所にでも存在するのに目に見えないもので構成されているのだろうか? エネルギーが目に見えないのに存在している様に、息吹が目に見えないのに存在している様に、多くの人々には目に見えないのに、存在している巨大な光・アクティストの様に、巨大な光・アピアストの様に、その巨大さと荘厳さで眩く輝く光、だが驚くことに多くの人にも何世紀も可視であったのに、至高の恩恵に祝福された者だけがその光を見るのだろうか? あるいは、このすべてが神、唯一真の神なのだろうか、つまり、超巨大な至高の力あるいは「理性のある」エネルギー、全存在の女王、この世の至上の神の上に立つ、神なのだろうか? 本当に、それは神なのだろうか? 暴君的な倫理家でも誠実な判定者でもないのに、それは、明るい巨大なアルコンであり、善と悪と言う概念とはまるで無関係ではないのか? あるいは、世界が存在し構造化される為には、物質の本質に於いて、何の倫理も存在せず、倫理の必要もないのではないか?  
posted by kyotakaba at 14:04| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

Όλαι αι προετοίμασιαι είχαν τερματισθεί

 アンドレアス・エンビリコスの『 Ο Μεγάς Ανατολικός 』のアンソロジー版から、その冒頭部分だけ、 Όλαι αι προετοίμασιαι είχαν τερματισθεί και ο γίγας των θαλασσών ανέμενε την ημέραν του απόπλου που επρόκειτο να λάβη χώραν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου του 1867 εκ του λιμένος του Λίβερπουλ.   すべての準備は終わり、海の巨人は、出航の日を心待ちにしていた。 出航は、1867年の五月の終りの十日間の内にリバプールの港で行われることになっていた。
posted by kyotakaba at 14:03| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月28日

ディオファントスの墓碑銘

 三世紀のアレクサンドリアの数学者ディオファントスの墓碑銘。 

ウィキペディアを元に: 
Διόφαντος - Βικιπαίδεια 

Διαβάτη, σε αυτόν τον τάφο αναπαύεται ο Διόφαντος. Σε εσένα που είσαι σοφός, η επιστήμη θα δώσει το μέτρο της ζωής του. Άκουσε. Οι θεοί του επέτρεψαν να είναι νέος για το ένα έκτο της ζωής του. Ακόμα ένα δωδέκατο και φύτρωσε το μαύρο γένι του. Μετά από ένα έβδομο ακόμα, ήρθε του γάμου του η μέρα. Τον πέμπτο χρόνο αυτού του γάμου, γεννήθηκε ένα παιδί. Τι κρίμα, για το νεαρό του γιο. Αφού έζησε μονάχα τα μισά χρόνια από τον πάτερα του, γνώρισε τη παγωνιά του θανάτου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Διόφαντος βρήκε παρηγοριά στη θλίψη του, φτάνοντας στο τέλος ζωής του."

道行く人よ、この墓にディオファントスが永眠している。智慧のある貴方に、学問が彼の生の長さを教えるだろう。聞きなさい。神々は、彼に、全生涯の六分の一を幼年である事を許した。その上、全生涯の十二分の一に、黒い髭を生やす事を許した。また、全生涯の七分の一が過ぎた後、彼が結婚する日が来た。結婚生活の五年目に一人の子供が産まれた。彼の幼い息子に、なんて悲しいこと。父が生きた年月の半分に達するやいなや、死の寒さを知ってしまった。それから四年後に、ディオファントスは悲しみに対しての慰めを見つけたのだ、つまり、彼の生涯の終わりに達したのだ。
posted by kyotakaba at 14:05| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月21日

Ἀναπνέουσα βαθειά, ἡ Ὑβόννη ἐκοίταζε ἀκόμη τὸν οὐρανόν.

 Ανδρέας Εμπειρίκος アンドレアス・エンブリコスの『 Ο Μέγας Ανατολικός 』の一部: 
ウィキクォートにあるものを元にして。 
Ανδρέας Εμπειρίκος - Βικιφθέγματα
第一巻の111ページから112ページにある部分、 

Ἀναπνέουσα βαθειά, ἡ Ὑβόννη ἐκοίταζε ἀκόμη τὸν οὐρανόν. Αἴφνης μία ἄλλη σκέψις, εἰς ἀδιάπτωτον ἀλληλουχίαν μὲ τὰς προηγουμένας ἐρχόμενη, ἔλαμψε εἰς τὸν νοῦν της. Ἧτο μία σκέψις γοργή, θερμή, σὰν αἷμα σφύζοντος νεανικοῦ ὀργανισμού... Μήπως ἂν ἤλλασσε πεποιθήσεις καὶ ἰδίως τὴν συμπεριφορᾶν της εἰς τὴν ζωὴν ὡς πρὸς τὸν ἔρωτα, εἰς τὸν ὁποῖον ἕως σήμερον ὑπῆρξε τόσον πολὺ ἐλλειμματίας, θὰ ἤρχιζε δι αὐτὴν νέα ζωή, μία ζωὴ πανήδονη, γλυκύτατη -ἡ μόνη ὀρθή, ἀληθινὴ καὶ φυσική. Ἀλήθεια, μήπως τοῦτο ἧτο δυνατόν; Ἀκόμη ὀλίγα δευτερόλεπτα ἐκοίταξε τὸν οὐρανὸν ὡς ἐν ἐκστάσει ἡ Ὑβόννη, γοητευμένη, μαγευμένη καὶ ἀναπνεόυσα βαθειὰ τὴν θαλασσίαν αὔραν... Ὤ, ναί, αὐτὸ ποὺ ἐσκέφθη ἧτο ἀπολύτως δυνατόν.   深く息をする、イボニーは、まだ空を見ていた。先だって思い浮かべていた何処までも続く物思いの最中、ふと、別の思いが彼女の心に煌めいた。敏速で熱を帯びた思い、それは、まるで、若者の身体で脈打っている血の様だった。…、もしかすると、彼女は幾つかの信念、特に、日々を恋愛に向けて行動すると言う信念を変えたのかも知れない。恋が、今日まで、まるで不足し始めていたのだ。快楽に満ちた、甘過ぎる程の新しい生活、正当で真実の自然本来の生活が始まろうとしている。現実的に、それが有り得るのだろうか? もう二分程、イボニーは、魔法に掛けられ魅了された忘我の状態で空を見詰めた。そして、海を吹くそよ風に深く息を吐いた。ああ、そう、彼女が考えた事は、まったく、有り得る事だった。
posted by kyotakaba at 14:19| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月23日

カヴァフィスの「 Απολείπειν ο θεός Aντώνιον 」

 カヴァフィスの詩「 Απολείπειν ο θεός Aντώνιον 」、アントニウスの不在。 

元にしたのは: 
Κ.Π. Καβάφης - Ποιήματα - 

Απολείπειν ο θεός Aντώνιον

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές−
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.
Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου・
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις. 真夜中に、突然、目に見えない 
一座が、玄妙な音楽、声と一緒に、役に立たない哀歌ではなく、 
もう傾いている君の運命、上手くいかなかった 
君の作品、全てが間違いだった 
君の人生の計画を持って来たのが、 
聞こえた。 
前から準備は出来ているのだから、決然と、 
別れを告げるんだ、離れて行くアレクサンドリアに。 
何よりもまず、騙されない様に、夢だったと、 
自分の聴覚は錯覚していたと、言わない様に。 
無為な希望を拾おうとしない様に。 
前から準備は出来ているのだから、決然と、 
それは、君が価値あると認めたこの都市に似付かわしいものだから、 
さあ、真っ直ぐ窓に近づいて行くんだ。 
感動して聞くんだ。 
それは、覚えさせる様な哀訴や不平ではない、 
その楽しい最後の音を聞くんだ、 
不思議な一座の素敵な楽器の音を聞くんだ、そして、 
君が去って行くアレクアンドリアに別れを言うんだ。 posted by kyotakaba at 14:31| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月23日

Μάγχη

 アポストロス ドキアディス / クリストス・H・パパディミトゥリウの『 Logicomix 』、ギリシャ語版237ページのナレーションから、


Η Ευρώπη είχε αρρωστήσει βαριά από οξύ εθνικισμό... ... Και τα άκρως μεταδοτικά μικρόβια διέσχιζαν ταχύτατα τη Μάγχη. 

ヨーロッパは、民族主義の酸の為に、重篤になっている。非常に強い感染力を持つ細菌が、急速にマーグキ[ イギリス海峡 ]を分断してしまった。 


Μάγχη - Βικιπαίδεια
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月16日

Ο Ονειροπόλος 6

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Τώρα αυτα έχουν πια τελειώσει.
Στο κελί του άσυλου οπου βρίσκεται,
μέρα και νύχτα είναι το ίδιο αδιάφορες.


Βλέπει μονο το φωτεινό μαύρο τετράγωνο ν'
αλλάζει χρώματα προτίμα το μαύρο όταν νυχτώνει.


Έτσι περνούν οι ώρες και οι μέρες του ευτυχισμένου ονειροπόλου.
Ολομόναχος, ακίνητος, πιστεύει ότι πραγματοποίησε
το μεγάλο σκοπό της ζωής του.Τίποτα γύρω του δεν αλλάζει.
Και ο χρόνος δεν υπάρχει.
 ことは、これだけで終わった。 
彼は施設の独り部屋にいて、 
夜も昼も同じで、関心がない。

彼は、黒い四角の影を見ているだけだ。
彼は、夜になった時の、黒に色を変えた影が好きなのだ。 

そうして、彼は、満足げな夢想の時間を、日々を過ごしている。 
完全に同じで、動かない。彼は、
自分の人生の最大の目的は実現された、と信じている。

彼の周囲は変わらない。 
時間は存在しないのだ。 


おわり
posted by kyotakaba at 13:44| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月15日

Ο Ονειροπόλος 5

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Μελέτησε.
Αγόρασε χημικά όργανα. Κλεισμένος στο υπόγειο του.


Έκανε πειράματα, ανέλυε ουσίες, έλεγχε τύπους...

Παρακολουθούσε τη ζωή από την εφημερίδα...
Χαμογελούσε με τις ασημαντότητες που απασχολούσαν τους άλλους.


Όταν θα περιόριζε τον χρόνο σ' ένα σωλήνα του εργαστηριού του...


... να δούμε τι θα έκαναν οι μεγαλόσχημοι κύριοι που
γέμιζαν τον κόσμο με σαπουνόφουσκες...


Τι θα γίνονταν οι τόκοι των τοκογλύφων,
με ποια ημερομηνία θα έβγαζαν τις εφημερίδες τους.
 


5-35p
彼は研究した。 
化学用具を買った。自分の地下室に閉じ籠った。

実験をした。物質を分析し、痕跡を検査して…。 

新聞で日々の出来事を追って、 
他の人々を手一杯にさせる瑣事を見て笑った。 


実験室の試験管に時間を閉じ込めたならば、… 


無駄話で世界をいっぱいにしているお偉方々が何をするのか見ることが出来るだろう。… 

高利貸しの利子がどれだけになるか、
何時の日付けの新聞に、お偉方が出ることになるのか、見ることが出来るだろう。
posted by kyotakaba at 14:22| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月10日

Ο Ονειροπόλος 4

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Άλλοτε πάλι συνέβαινε κάτι περίεργο.
Ακούγοντας ή βλέποντας κάτι ασήμαντο...


... Είχε την εντύπωση ότι το πράγμα αυτό έγινε προηγουμένως,
άγνωστο πού και πότε.

Συνέβαινε κι όταν μιλούσε πιό κοινά θέματα.

Μηπώς ξέρετε που βρίσκεται η οδός αναπαύσεως;


Τώρα θα μου απαντήσει :
'' Δεν ξέρω, αλλά νομίζω μετά τις γραμμές του τραμ
που θα συναντήσετε ''


δεν ξερω, αλλά νομιζω μετά τις γραμμές του τραμ
που θα συ συναντήσετε.


Κι ο περαστικός έφευγε βιαστικά, σκυμμένος, πνίγοντας ένα γέλιο.
 


それから、また、奇妙なことが起こった。 
些細なことを見たり聴いたりして…、 

…、その事は、前にあった事だと言う印象があるのだ。
何時だったか、何処でだったかは分からないのだけれど。 

それは、まるでよくある事を話した時に起こった。 


「すみません、墓地へ行く道をご存知ないですか?」 


さあ、この人はこう答えるだろう、
[ 知りません。けれど、トラムで行けば、行けるだろうと思いますよ。 ] 


「知りません。けれど、トラムで行けば、行けるだろうと思いますよ。」 

そして、年老いた通行人は、身を屈め笑いを押し殺しながら、急いで行ってしまった。
posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月09日

Ο Ονειροπόλος 3

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Ύστερα θυμόταν ένα χορό μεταμφιεσμένων.

Δύο τρείς νότες που επαναλαμβάνονταν σε κάθε φράση.
Δημιουργούσαν ατμόσφαιρα περασμένης εποχής.

Κι έπειτα έγινε κάτι απροσδόκητο :
Οι χορευτές δεν μπορέσαν να υπολογίσιυν
ακριβώς πόσο είχαν υποχωρήσει στο παρελθόν...

Κι ετσί προσπαθώντας να γυρίσουν στην εποχή τους,
έφυγαν δίχως να το υποπτευθούν πολύ μπροστά στο χρόνο.

ΑΠΟΚΡΕΩ 2027
 


 それから、彼は、ある仮装舞踏会を思い出す。 

節ごとに、二三の音が繰り返されている。 
過ぎ去った時代の雰囲気を醸し出している。 

それから、予期していなかった事が起こった。 
踊り手たちは、過去にどれほど遡るのか正確に計算出来なかったのだ。 

それだから、自分たちの時代に戻ろうとして、
ずっと前の時間だと疑うことなしに、行ってしまった。 

2027年カーニバル
posted by kyotakaba at 14:18| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月08日

Ο Ονειροπόλος 2

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Ήταν Κυριακή. Η μπάντα έπαιζε,
ο κοσμος εκανε βολτες, ή καθόταν στα καφενεία.

Είδα το πατρικό του, τον κήπο, την ταράτσα του...

Τίποτε δεν είχε αλλάξει, όλα όμως είχαν μικρύνει.
Είχαν χάσει το ένα τρίτο του όγκου τους.

Εκείνοι δεν είχαν αντιληφτεί τίποτα.
Ο χρόνος όμως δούλευε ασταμάτητα, τρώγοντας κάθε στιγμή κάτι από τη φτωχή τους ύπαρξη.
 

 日曜日だった。楽団が演奏していた。 
人々は散歩をしている。あるいは、カフェネイオに座っている。 

私は、父の家、庭、テラスを見た。 

何も変わっていなかった。だが、何もかもが小さくなっていた。 
人々は、嵩の三分の一を失っていた。 

人々は、それを少しも知覚していなかった。 
けれども、時間は、留まることなく動いている。どの瞬間でも、人々のそれでなくても不十分な存在を浸食している。 
ここまでで、Βικιθήκη の『 Ονειροπόλος 』の1が終わり。 
Ονειροπόλος - Βικιθήκη
posted by kyotakaba at 13:35| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月03日

Ο Ονειροπόλος 1

 グラフィック・ノベル集『 Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 』に収められた、Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキス の『 Ο Ονειροπόλος 夢想家』、その作品のテキスト部分、吹き出しとナレーションの部分だけを読んでみます。 

Κώστας Καρυωτάκης コスタス・カリオタキスは、1896年トリポリ生まれ、1928年自死した詩人、作家。今年は、生誕120年。

Κώστας Καρυωτάκης - Βικιπαίδεια 
.:BiblioNet : Καρυωτάκης, Κώστας Γ., 1896-1928 

Δεν ήξερε άν ήταν μικρόβιο...

Η αόρατος κακοποιός.

Πίστευε όμως ότι ο χρόνος ύπηρχε στο διάστημα.
Είχε αρκετές απόδειξεις.


Κάποτε, σ'ένα μακρινό ταξίδι, το βαπόρι σταμάτησε στο λιμάνι της πόλης οπου είχε ζήσει μικρός.


夢想家 


 微生物がいるなどと言うことも知らなかった。 

目に見えない悪漢。 

 時間は間隔にあるのだと信じていた。十分な証拠があった。 

 いつだったか、遠い旅の途中、汽船が、少しの間住んだことのある都市の港に停泊した。
posted by kyotakaba at 13:27| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月01日

κανείς δε θα πληρώσει για να τα διαβάσει

 アポストロス・ドキアディスの『 Logicomix 』の中の、ホワイトヘッドの台詞から、 


 Δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε έναν ανάγνωστη να το αξιολογήσει, κατά συνέπεια είπαν : ≪ Αφού κανείς δε δέχεται να διαβάσει τα "Πρίνκιπια" και να πληρώθει... Τότε, βέβαια, και κανείς δε θα πληρώσει για να τα διαβάσει! ≫ 

 中身を吟味する書物を見つけることが出来ないのだ。従って、人々はこう言う。「誰も『プリンピキア』を読むことを容認しないで、買いもしない…。だから、確かに、誰も、それを読もうと買いはしないのだ。」
posted by kyotakaba at 14:14| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月21日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 7

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、七段落目: 

 Ποιός εἶναι ὁ ἐξαίσιος τεχνίτης τέτοιων ἄκρων; Εἶναι, ὅπως νομίζεται, ὁ Πυθαγόρας ἐκ Ρηγίου, ποὺ ἔκαμε τὸ ἔργο; Ἦταν Ἀθηναῖος ἢ χαλκοπλάστης τῆς Αἰγίνης; Ἴσως αὐτὸ θὰ μείνη ἄγνωστο. Ἀλλὰ θὰ ξέρωμε πάντοτε, πὼς καὶ τὸ ἔργο τοῦτο τὸ ἔδωσε ἡ ἀόριστη ἐποχή, ποὺ εἶναι τέλος τοῦ ἀρχαϊσμοῦ, ἡ στιγμὴ ποὺ προαισθάνεται τὸ Φειδία. ῞Οπως τὸ δέντρο, ὅταν νιώθη τὴν παρακμή του, πετᾶ ὁρμητικὴ καὶ ἄφθονη ἂνθηση, ἡ ἀρχαϊκὴ τέχνη ἑτοίμασε τὸν ἀποχαιρετισμό της σὲ λίγα ἔργα, στὰ ὁποῖα τὰ ἀρχαϊκὰ στοιχεῖα συγκεντρώθηκαν κι ἔδωσαν τὸ ἀπροχώρητο τοῦ θελγήτρου τους, ἀφήνοντας στὴν ψυχὴ τῶν φίλων τῆς τέχνης συναίσθημα, ποὺ ἂν δὲν εἶναι θαυμασμὸς εἶναι χαρμόσυνη ταραχὴ κι εὐδαιμονία.  

 この四肢の優れた職人は誰なのでしょう? 今そう看做されている様に、リーヨのピタゴラスなのでしょうか、ピタゴラスが作品を作ったのでしょうか? アテネ人なのか、あるいは、エギナの銅職人なのでしょうか? おそらくは、それは不明のままに置かれるのでしょう。けれども、時期は曖昧のままだけれど、フェイデアス[ ペイディアス ]を予感させる古代の終わりの瞬間が、この作品を生んだのだと言うことは、私たちは間違いなく分かっているのです。自らの衰えに打ち克った樹木が勢いよく有り余る程に花を吹き出す様に、前古典的特徴が凝縮している幾つかの作品に於いて、前古典期の技術は、自らの告別を用意していたのです。そして、魂が技術を好む、驚異的でない限り喜び返りも至福を感じさせもしないと言う感性はそのままに、前古典期の魅力は限界を迎えていたのです。  

おわり 上の様に訳しましたけれど、実際は分かりません。何方かご教示下さると助かります。
posted by kyotakaba at 13:48| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月17日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 6

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、六段落目: 

 Εἶναι νιάτα στὴν ἀρχαία γλυπτική, ποὺ δείχνουν τὸ χάδι τοῦ φωτὸς ἐπάνω τους. Εἶναι νιάτα μὲ τὴ σταθερὴ γραμμή τους, ποὺ δοξάζουν τὴν παλαίστρα καὶ τὴ δωρικὴ πολιτεία. Μὰ νιὰτα συμπυκνωμένα ἔτσι στὴν αὐστηρότητα μιᾶς λεπτῆς στήλης, τόσο δυνατὰ στὴν ἀκινησία, τόσο δροσερὰ ἔπειτα ἀπὸ τὸ ἄσθμα τῶν ἀγώνων δὲν ξανάγιναν. Ποτὲ ἀπὸ χιτώνα δὲν εἶδαμε βραχίονα νὰ προβάλη τόσο δυνατὸς καὶ γραμμένος. Ποτὲ χέρι σὰν τὸ δεξὶ τοῦ Ἡνιόχου, ποὺ κρατᾶ ἐλαφρὰ τὰ χαλαρὰ ἠνία, δὲν ἔδειξε γραμμὴ τόσο μουσική. 

 それは、自らの上に光の愛撫を受けている、古代彫刻が表す若さなのです。そして、競技場とドーリア式生活を信奉している、確固とした形象を持った若さなのです。細い円柱上の厳格さに集約された若さなのです。不動の中でとても力強く、涼しげになっていて、試合の喘ぎは治まってもう起こらないのです。私たちは、キトンから力強く美しく出た片方の二の腕を見ることができません。弛んだ手綱を柔らく握っている、馭者の右手の様に、音楽的な美しさを見せてないのです。   上の様に訳したのですけれど、実はさっぱりわかりません。何方かご教示下さると助かります。
νιάτα は、この馭者の像のことなのか、一般的な若者たちのことなのか、抽象的な若さなのか、分からないのが一つ。後半の Ποτὲ の文章は、実際の像は、左手がないのだけれど、そのことを言っているのだろうか、どうなのだろうか?
posted by kyotakaba at 13:06| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月15日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 5

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、五段落目: 

 ῾Η μία εἶναι ἡ ἀκαμψία του, ποὺ δείχνει τὸ σῶμα ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω ἴσιο καὶ ἀτάραχο, μὲ τὶς πτυχὲς τοῦ μακρύτατου χιτώνα βαριὲς καὶ ἀτρικύμιστες. Ἡ δεύτερη κίνηση εἶναι τὸ γέρμα τοῦ κορμιοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ ἀκόμα ἐντονώτερα τῆς κεφαλῆς, ἡ ὁποία γέρνει κι αὐτὴ πρὸς τὸ ἴδιο μέρος. Ἡ κεφαλὴ εἶναι βυθισμένη, σ’ ἐλαφρὸ ὄνειρο εὐτυχίας. Ἀκούει τὴ μουσικὴ τοῦ πλήθους. Βλέπει τὸ μεγάλο παλμό του καὶ τὴ γραφικὴ ἀνωμαλία του. Τὸ στόμα του μισανοιγμένο. Τὰ χείλη μικρὰ καὶ σαρκωμένα. Στόμα λουλουδένιο. ῾Η ἴσια μύτη καταλήγει σὲ χαριτωμένο λέπτυσμα. Τὰ ρουθούνια ρουφοῦν ἀπολαυστικὰ τὸν ἀέρα, ποὺ χρειάζεται τὸ κουρασμένο σῶμα. Βλέπεις σ’ αὐτὰ τὸ λαχάνιασμα. Τρέμουν. Τὰ μαλλιὰ περιγραμμένα μὲ θαυμαστὴ λιτότητα, ἀφηνουν τοὺς λιτούς τους βοστρύχους νὰ ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν ταινία τῆς νίκης, ποὺ τὰ δένει. Τὰ τόξα τῶν φρυδιῶν γράφουν τὴν καθαρὴ καμπύλη τους ἐπάνω ἀπὸ τὴ λαμπρὴ ματιά. Ἀλλὰ τὰ μάτια! Στὴν ἀσπράδα κάποιου σμάλτου ὁ τεχνίτης ἔμπηξε δυὸ κύκλους διαφορετικῶν μετάλλων μὲ ρεαλισμό*, ποὺ ἂν δὲν μποροῦμε νὰ τὸν συλλάβωμε, τοῦ χρεωστοῦμε τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας. Τὸ φῶς βυθίζεται καὶ παίζει σ’ αὐτὰ τὰ πετράδια. Τὰ μάτια χαίρονται καὶ σκέπτονται. Καθρεφτίζουν τὸ θρίαμβο. 

 その一つは、長いキトンの重々しく乱れのない襞で作られている剛直な動きなのですが、それは、腰から下の真直ぐな静かな身体を作っているのです。二つ目の動きは、胴体の右への傾きで、同じ方向へ傾いている頭は、もっと緊張しています。頭は儚い幸福な夢に浸っています。群衆が発する音楽を聴いているのです。大きな鼓動と絵に描いたような困惑を見ているのです。口は半開きです。小さくて肉感的な唇。花の様な口。真直ぐな耳は可愛らしい動物の様になっています。鼻の穴は風から美味しそうに息を吸い込むのですが、それは、疲れた身体に必要なのです。人々は、その鼻に、喘ぎを見るのです。震えているのです。髪の毛は驚く程に簡略に表現されているのですが、髪を束ねている勝利の帯から、その簡略な巻き毛が食み出るままにされています。眉のアーチは、輝く瞳の上にきれいな曲線を描いています。ところが、その瞳はと言えば! 純白の何かエナメルのようなものに、職人が二つの異なった金属の円を嵌め込んでいるのですが、そのリアルな感触については、私たちはそれがどういうものか知ることは出来ないのですけれど、私たちの驚嘆と感謝はそれに負っているのです。光はその宝石に深く差し込んで揺らめいています。瞳は喜ばしげで熟考している様です。大勝利を映しているのです。
posted by kyotakaba at 14:15| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月13日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 4

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、四段落目: 
 Ὁ ῾Ηνίοχος αὐτός, ποὺ ἔδωσε τὴ νίκη, ὑψώνεται χυτός μέσα στὸν ποδήρη χιτώνα του. Οἱ πτυχὲς πέφτουν ἴσιες καὶ βαριές. Πατεῖ καὶ στὰ δυὸ πέλματα. Εἶναι αὐστηρὴ στήλη στημὲνη στὴ δόξα. Οἱ φυσικὲς καὶ ἠθικές του δυνάμεις πειθαρχοῦν. Ἡ στάση του συγκρατεῖ τὸ θρίαμβο. Δὲν τοῦ ἐπιτρέπει καμιὰ κίνηση ἔξω ἀπὸ τὴ γαλήνη καὶ τὴν εὐπρέπεια. Δυὸ κινήσεις σχηματίζουν τὴ δωρικὴ αὐτὴν ἀρμονία. 

 この、勝利を齎した馭者は、長いキトンの中に屹立しています。襞は真直ぐに重々しげに落ちています。二つの足裏で踏みしめています。栄光に立てられた堅牢な柱なのです。馭者の物理上のそして倫理上の力は律されています。その静まりは大勝利を湛えているのです。この静けさ、慎み深さを一歩でも踏み外すことは、馭者には許されていません。二つの動きがドーリア式の調和を作り出しているのです。 
posted by kyotakaba at 13:47| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月10日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 3

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、三段落目: 

 Στὴν ἀκινησία τοῦ ῾Ηνιόχου βλέπομε τὸν φρενιτιώδη ἀγώνα, ποὺ ἔχει προηγηθῆ. Πλούσια ἠρεμία. Εἶναι ἡ στιγμὴ ποὺ ἡ τρικυμία τῶν μυώνων ἡσύχασε. Τὸ σῶμα ἡρεμεῖ. Χαϊδεύεται ἀπὸ τὸ θρίαμβο. Ἦρθε ὁ ρόλος τοῦ πλήθους. Εἶναι ἡ ἀμοιβὴ τοῦ νικητοῦ. ῾Η παρέλαση. Ὁ νικητὴς μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα περνᾶ σὲ ἀργὴ περιφορὰ μπροστὰ στὰ πλήθη καὶ δέχεται τὴ χαρμόσυνη βοὴ τῆς ἐπευφημίας, ἀκίνητος ἐπάνω στὸ ἅρμα του, τὸ ὁποῖο ἕνας πεζὸς ὁδηγεῖ κρατώντας τὰ χαλινάρια τῶν ἀλόγων. Ἀπὸ τὸ παιδί, ποὺ παράστησε στὴ θέση τοῦ πεζού γλύπτης, βρεθηκε ἕνα χέρι. 

 馭者の不動の中に、私たちは、熱狂的な試合、昔行われた試合を見るのです。贅沢な静寂です。それは、筋肉の嵐が静まった瞬間なのです。身体は落ち着きを取り戻しています。大勝利でもて栄やされているのです。群衆の番なのです。勝利者への報酬なのです。パレードです。試合の結果が出た後、勝利者はゆっくりとした歩調で群衆の前を通り過ぎると喜ばしい喝采の唸りを受けるのですが、一人の歩兵が馬の手綱をとって導いて行く戦車の上で、不動でいるのです。彫刻家が歩兵のものとして表現した手は、子供の手を見て作られたのです。 


歩兵の手と馬の断片: 
Cherioteer_Fragments : wikipedia
posted by kyotakaba at 14:36| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月09日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 2

 ザハリアス・パパンドニオウの「 Ο Ηνίοχος των Δελφών 」のつづき、二段落目: 

 Τοῦ ἡνιόχου τὸ λαμπρὸ μέρος εἶναι τὰ κάτω ἄκρα, ποὺ δὲν ἐπρόκειτο νὰ φανοῦν. Τὰ γυμνὰ πόδια. Χωρὶς νὰ λογαριάση, πὼς θὰ ἦταν κρυμμένα πίσω ἀπὸ τὸ ἅρμα, ὁ τεχνίτης ἔκαμε τὸ καθῆκον του πρὸς τὰ νιάτα. Στήριξε τὴν ὁλόρθη στήλη τοῦ νεανικοῦ αὐτοῦ κορμιοῦ στὸ ὡραιότερο ζευγάρι γυμνῶν ποδιῶν, ποὺ βγῆκαν ποτὲ ἀπὸ τὴν γλυπτικὴ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ κατόπιν. Τὰ γραμμένα δάχτυλα ξεχωρίζοντας ἕνα ἕνα, ἁπλώνονται στὸ δεξὶ μὲ κάποιο ριπιδωτὸ ἄνοιγμα. Οἱ κόμποι τῶν ἀστραγάλων καθαρὰ πεταγμένοι, τὸ λεπτὸ ἀνέβασμα τῆς κνήμης, τὰ πέλματα, ποὺ πατοῦν ὁλόκληρα καὶ κρατοῦν τὸ σῶμα ἀναπαυμένο καὶ βέβαιο, σχηματίζουν μιὰν ἑνότητα ξεχωριστή, ὅσο κι ἂν τὸ σύνολο ἦταν ἕνα καὶ ἀδιαχώριστο. 

 この馭者の華やかな部分は、見えない筈の下肢です。両足とも裸足です。戦車の後ろで隠れてしまうだろうことを考慮もせずに、職人は、若者に対しての自分の義務を果たしたのです。古代ギリシャの時代でもその後の時代でも、彫像から一歩も踏み出したことのない、最も美しい一組の裸足の上に、若者の真直ぐな胴柱は支えられているのです。指は、一本一本作り出されていて、右足では、ある生物の端の一本だけ離れて開いている扇状の触覚の様に、一本の指が伸び出しています。踝の瘤はきれいに飛び出していて、脛はほっそりと伸び上がっていて、全体的に踏みしめられて身体を安らかにけれどしっかりとさせている足の裏は、恰も全体が一つで不可分なものであるかのように、特別な一貫性を作り出しています。 
「 ριπιδωτὸ 」、flabellate 
flabellate - Wiktionary
posted by kyotakaba at 13:32| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月07日

Ο Ηνίοχος των Δελφών 1

 1918年に小学生向けの読本『 Τα ψηλά βουνά 高い山々 』( Τα ψηλά βουνά: aimotokiyotakaba - β ) を書いた、ザハリアス・パパンドニオウ、作品が、Βικιθήκη や Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού にもあるので、ひとつを訳してみました。

Άρθρα ( 記事 ) でデルフォイの馭者についてのもの。
Ο Ηνίοχος των Δελφών - Βικιθήκη 

792語、七段落の文章。

その一段落目: 

Ο Ηνίοχος των Δελφών

 Ὁ Πολύζαλος, τύραννος τῆς Γέλας, ἀδελφὸς τοῦ Ἱέρωνος τῶν Συρακουσῶν, νικητὴς στὴν ἁρματοδρομία, ἔστησε στοὺς Δελφοὺς ἀνάθημα, ἕνα τέθριππο ἅρμα μὲ ἐπιβάτη τὸν ἴδιο τὸν τύραννο καὶ δίπλα τὸν ἡνίοχό του. Στὰ 373 π. Χ. βράχοι ἀπὸ τίς Φαιδριάδες πέτρες κύλισαν ἐπάνω στὸ ἱερὸ καὶ μαζί μὲ ἄλλα ἀναθήματα ἔκαμαν συντρίμματα τὸ χάλκινο ἀναβάτη, τὸ ἄλογο, τὸ ἅρμα. Σώθηκε ὁ ἡνίοχος. Χάσαμε βέβαια μεγάλο καὶ ἐνδιαφέρον σύμπλεγμα, ἔργο τῶν χαλκοπλαστικῶν ἐργαστηρίων, τὰ ὁποῖα ἔδιναν στὴν ῎Ηλιδα καὶ στοὺς Δελφοὺς τὴν ὑστεροφημία τῶν ἀθλητῶν. ῾Ο νέος ὅμως, ποὺ ἔμεινε ὁλομόναχος, χωρὶς τ’ ἄλογά του, χωρὶς τὸ ἅρμα, ποὺ τὸν ἔκρυβε ὡς τὴ ζώνη, χωρὶς τὸν ἡγεμόνα στὸ πλευρό του, κεντρίζοντας τὴ φαντασία τῶν ἀνθρώπων γιὰ τοὺς συντρόφους του, ποὺ λείπουν καὶ γιὰ τὸ γλύπτη ποὺ εἶναι ἄγνωστος, ἔγινε ἡ πλὲον περίεργη καὶ θελκτικὴ μορφὴ τῆς ἀρχαίας γλυπτικῆς - αὐτῆς ποὺ μᾶς εἶναι γνωστή.  
デルフォイの馭者

 ゲラの僭主であり、シラクセスのヒエロン1世の兄であり、戦車競争の優勝者である、ポリザロスは、自分自身が乗り手で隣りに御者が乗った四頭立て二輪戦車の像をデルフォイに奉納しました。紀元前373年、フィダリアデス岩山の岩が聖域に転落しました。そして、他の奉納品と共に、銅製の乗り手と馬と戦車を粉々にしました。馭者は助かりました。ただ、私たちは、イリダやデルフォイで競技者の後世の評価を保たさせる、ブロンズ工房の作品、偉大で興味深い一組を失ったことは、確実なのです。けれども、馬を失い、腰まで覆っていた戦車を失い、側に居た主人を失い、ただ一人残った、若者は、不明の彫刻家について知りたがっている人々の、若者の同時代人をめぐる想像力を刺激し、私たちによく知られている、好奇心をそそる魅力的な古代彫刻の典型となったのです。
posted by kyotakaba at 15:57| Comment(0) | お話から | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする