2019年12月02日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-2

Ο άνδρος αυτός υπήρξε, κατ’ εκείνη την εποχή, μια σημαντικότατη προσωπικότηρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, για τη μεγαλοφροσύνη, τη σωματική του διάπλαση και την παρουσία του, πού ταίριαζε σε ένα διεκδικητή του θρόνου. Είχε τον ίδιο πατέρα με τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο, αλλά διαφορετική μητέρα. Για τον λόγο αυτό, από την παιδική του ηλικία ευνουχίστηκε, ούτως ώστε να μην μπορεί το παιδί μιάς παλλακίδος να υφαρπάξει τα πρωτεία από τους νόμιμους κληρονόμους της εξουσίας.

この男は、その時期、ローマ帝国の最重要人物であったのだ。それは、バシリオスに高潔さと恵まれた体格とそれに王座を望む者として相応わしい風貌があったからだった。彼は、バシリオス王、コンスタンティノス王と父親は同じだった。けれども、母親は違っていた。それだから、子供時代に去勢手術を受けた。そうすれば、妾の子は正当な相続人たちを差し置いて王権を奪うことは出来ないからだった。  

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月29日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 3-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 3-1  

 Μόλις, λοιπόν, ο Βασίλειος ανέλαβε τη ρωμαϊκή εξουσία, δεν ήθελε να μοιράζεται με κανέναν τα σχέδιά του και αρνιόταν κάθε συμβουλή για τις κρατικές υποθέσεις. Δεν μπορπύσε, ωστόσο, να είναι απόλυτα βέβαιος για τον εαυτό τον, εφόσον δεν είχε προγενέστερη πείρα μήτε των στρατιωτικών ζητημάτων μήτε της δημόστας ευνομίας・ ήταν, λοιπόν αναγκασμένος να προστρέχει για βοήθεια στον παρακοιμώμενο Βασίλιο.

 そうして、バシリオスはローマの権力の座に就くと、自分の計画を誰とも共有しようとはしなかった。そして、国家的事柄についてのどんな忠告も拒否したのだった。しかしながら、先立つ経験が軍事の事にも国政の事にもないのであるから、完全に彼一人の専制君主にはなれなかった。それ故、パラキモメノス[ 寝室管理長官 ]であるバシリオスに助力を求める他はなかったのだった。
posted by kyotakaba at 08:35| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月20日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-2

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-2  

Και ως πρός αυτό, θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει τον Κωνσταντίνο・ διότι, ενώ ήταν δυνατό να κατανείμει ισομερώς την πατρώα κληρονομιά, εννοώ την εξουσία, αυτός εντούτοις παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της στον άδελφό του, μολονότι ήταν νεότατος, σε μια ηλικία δηλαδή, που φλέγεται κανείς από τον πόυο της φιλαρχίας. Και μάλιστα παρόλο πού έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα παρόλο που έβλεπε πώς ο αδελφός του δεν ήταν τελείως ενήλικος, αλλά πώς μόλις χνούδιζε το πρόσωπό του κι έβγαζε, καθώς λένε, το πρώτο γένι. Στην αρχή, τουλάχιστον, τέτοιων εγκωμίων είναι άξιος ο Κωνσταντίνος.

 また、このことに関しては、誰でもがコンスタンティノスを称賛するかもしれない。と言うのも、父親の遺産を同等に受け継ぐことができるのにも拘らず、私は支配権もそれに入っていると思う、彼は、しかしながら、ほとんどの部分を兄に譲ったのだし、しかもその様にした時、彼はまだとても若く、それは詰まり、容易に権力への欲望に火をつけられる年頃であった筈だからである。しかも、彼は、兄がまだ完全に成人でないのを分かっていたのにも拘らずなのだ。バシリオスは、伝えられる所では、まだ顔に産毛を生やし、やっと最初の髭が出たばかりだったのだ。それだから、少なくとも、初めに於いては、人々の賞賛に値するのは、コンスタンティノスなのだ。  
posted by kyotakaba at 15:23| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月12日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 2-1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 2-1  

 Και οι βασιλείς είχαν ήδη περάσει την εφηβεία・ είχαν ωστόσο διαφορετικό χαρακτήρα : γιατί ο Βασίλειος, πού ήταν μεγαλύτερος, φαινόταν πάντα άγρυπνος, σκεπτικός και περίφροντις・ ενώ ο Κωνσταντίνος ήταν μαλθακός, νωχειλής και περί τον αβρον βίον εσπουδακώς. Δεν εδοκίμασαν, κατά συνέπεια, να συμβασιλεύσουν・ αλλά ο Βασίλειος, ο πρεσβύτερος των δύο, συγκέντρωσε ολόκληρη την εζουσία, παραχωρώντας στον αδελφό του μόνο τον τίτλο του βασιλιά : γιατί δεν υπήρχε άλλος κανείς τρόπος να ευμερήσει η αυτοκρατορία, παρά μόνον άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό.

 二人の王は未だ思春期の時期を過ごしていたのだが、相当に違った性質を持っていた。バシリオスは、年上だったのだが、いつも警戒心を持っていて疑い深く周囲に気を配っていた。一方、コンスタンティノスは、柔和で、無頓着で、優雅な生活に勤しんでいた。それであるから、二人が共に王位に就いていることには何の障害もないのだった。けれども、ばりし雄は、二人の内で彼が年長だったのだが、全ての権力を一手に集めていた。そして、王と言う名称だけを弟に認めていたのだった。帝国が上手く行く為には、権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 


追記、訂正 
άν η αρχή παραδιδόταν στον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο αδελφό. の文の中の η αρχή は、ここでは権力。 

訂正: 
最初は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

権力は年長者でより熟達した方に任せる他に方法はなかったからだ。 

posted by kyotakaba at 13:00| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月07日

Χρονογραφία Βασίλειος Β' 1

ホロノグラフィア、第1巻、バシリオス 1 


 … έτσι, τέλειωσε τη ζωή του ο Βασιλιάς Ιωάννης Τζιμισκής, αφού τόσο πολύ ευεργέτησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αύξησε τη δύναμή της. Κληροδοτείται τότε νομίμως η εξουσία στα παιδιά του Ρωμανού, τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο.

 …、そうして、イオアニス・ジミスキス王は生涯を終えた。存命中はローマ帝国に多大の寄与をし、その力を増大させた。王が亡くなると、王権は法に則ってロマノスの子たち、バシリオスとコンスタンティノスに受け継がれた。 

posted by kyotakaba at 18:18| Comment(0) | よみかた『ホロノグラフィア』 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする