2018年08月31日

月相 ギリシャ語

 月相をギリシャ語で。 

Φάσεις της Σελήνης 月の各段階 

Νέα Σελήνη
New moon
新月

Αύξων Μηνίσκος
Waxing crescent
三日月

Πρώτο τέταρτο
First quarter
上弦の月

Αύξων Αμφίκυρτος
Waxing gibbous
凸の月

Πανσέληνος
Full moon
満月

Φθίνων Αμφίκυρτος
Waning gibbous
凹の月

Τελευταίο τέταρτο
Last quarter
下弦の月

Φθίνων Μηνίσκος
Waning crescent
逆三日月ただこれは、天文用語なのか、日常語なのかはわからない。


η ημισέληνος は半月。 
posted by kyotakaba at 21:22| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月20日

Τί αγαπάτε;

 「 Τί αγαπάτε; 」「 Τί αγαπάει; 」 

 αγαπώ と言う動詞は、「愛する」と言う語義だけれど、 
「 Τί αγαπάτε; 」「 Τί αγαπάει; 」と言う表現は、「何をしたいのですか?」「何をしたいのか?」と言う意味。
posted by kyotakaba at 12:19| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月11日

προβατάκια

 ヤニス・リッツオスの詩「 Πρωινό Άστρο 」に出て来た語、προβατάκια。 
「 Πρωινό Άστρο 」の中では、単に、子羊ちゃん、と言うだけの意味で、そのままなのだけど。 
 辞書を引くと、白い波頭の意味もあるのに、へえ、と思った。 
(ναυτικός όρος) αφρός που εμφανίζεται όταν ένα μικρό κύμα σπάζει από τον άνεμο 
小さな波が風で砕ける時に現れる泡。 

 英語だと、white horse って、言うんだ。
posted by kyotakaba at 21:40| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月13日

λουλουδόσκονη

 ヤニス・リッツォスの詩「 Πρωινό Άστρο 」に使われていた語「 λουλουδόσκονη 」。 
手持ちの辞書では見つからない。意味も分からない。 
 ごそのものだと、λουλουδό - σκονη なのだろうけれど。花の粉。 花粉だと、γύρη と言う語があるけれど。
使われている連は、
Θέλω να σού φέρω
ένα περιβολάκι
ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη
πάνω στο φτερό μιάς πεταλούδας
για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου. 

蝶の羽に紋様を描いているのだから、鱗粉なのだろうか。鱗粉は、鱗で、λέπι と言う語もあるけれど。 

持って来てあげよう、 
可愛いお庭をね、 
お庭って、一羽の蝶だよ、
羽の上に模様を描いてる鱗粉は、花片の様だからね、
蝶は、君の青い夢の中をふらふら飛び回るから。 

と訳して見た。 

また、μητερούλα は、乳母と言う意味ではないか。 

posted by kyotakaba at 21:35| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年06月16日

Τι μου κάθονται;

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』の第十八章「居住地域間の交通」3に使ってあった表現:
Τι μου κάθονται; 

 これは意味がまったく分からない。 
Τι は、疑問代名詞。; は疑問符。
μου は、人称代名詞、一人称単数弱形属格。動詞の前に置かれているから、「私に」の意味だと思うけれど。 
κάθονται は、動詞、κάθομαι のエネストータス、三人称複数なのだとおもうけれど。
ただ、「座る」の意味では、文章にならないし、それ以前に、再帰動詞だとすると、μου の様な間接目的語が来るのも、疑問代名詞 τι のような直接目的語が来ることが理解出来ない。 

 επιβάλλω のような意味なのだろうかと、訳では、「上のやつらに道を直させろ。おれに何をさせるんだ?」としたのだけれど。
posted by kyotakaba at 15:05| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年04月07日

γεροθανασαίικα

 ザハリアス・パパンドニウの『高い山々』に使われていた語、γεροθανασαίικα 。

辞書でも見つけられないし、分からない。 
γερο は古いと言う意味なのかも知れない。その後 θανασαίικα が一語なのか、複数後の語が合わさっているのか、分からない。中性の複数なのだけれど、γεροθανασαίικο なのだろうか??
posted by kyotakaba at 14:42| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月15日

γαστροκνήμιο

 アレクサンドロス・パパディオマンディスの『 Η Μετανάστις 』に使われていた単語、γαστροκνήμιο 。 

Ο άνεμος εσήκωνε λίαν αρχαϊκώς τους ποδογύρους των, και εδείκνυε την κεντητην της Κάκιας επιγονατίδα και το παχύ γαστροκνήμιον της κυρίας Ρίζου. 

γαστροκνήμιο は私の使っている辞書には見当たらなかったのだけれど、ふくらはぎ、意味らしい。 英語の Gastrocnemius は、ギリシャ語をそのまま英語表記にしたようだし。 

Gastrocnemius muscle - Wikipedia, the free encyclopedia 


風が、二人のひどく古風な裾を持ち上げた。そして、カキアの刺繍で飾られた膝頭とリゾス夫人の太い脹ら脛を見せた。
posted by kyotakaba at 13:20| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年10月23日

μαγληνός

 カザンザキスの『旅行紀』の中で使ってあった語、「 μαγληνός 」。 
 手持ちの辞書やΒικιλεξικό、livepedia、Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα にはない。 
 カザンザキスやパンデリス・プレベラキスに使用例がある語らしく、「 λείος 」と同じ意味らしい。


使ってあった箇所:

Μιά ιερή πόρτα βυσσινά μέσα στα δέντρα・ καταλαβαίνεις πώς ζυγώνεις σε σιντοϊκό ναό. Περνάς πόρτα του Θεού, μπαίνεις σε μακριά σειρά προαιώνια μουσκλωμένα δέντρα. Γαλήνη απλώνεται, σα μούσκλο, στα στήθια σου, προχωράς, περνάς σειρές πέτρινα φανάρια, μπαίνεις στον κήπο του ναού・ λάμπει ο παλιός σαρακοφαγωμένος ναός μέσα απ' τα δέντρα・ γυμνώνεις τα πόδια, ανεβαίνεις, τ' αστραφτερά μαγληνά σκαλοπάτια. 


樹々の中に深紅の神域の門がある。それで、自分がシンドウの神殿に近づいているのが分かるのだ。神の門を過ぎて、とても古いしとどに濡れた長い並木に入る。苔が自分の胸に拡がる様に、静寂が拡がっている。それでも進む。石の灯籠の列の中を進む。そして、神殿の庭に入る。樹々の中で、古い白蟻に喰われた神殿が輝いている。裸足になって滑らかな煌めく階を一段一段上がる。
posted by kyotakaba at 08:44| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年05月07日

από τον εαυτόν σου

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の中の表現、
από τον εαυτόν σου が分かりません。

文章は、
 ― Σάν γλάρος πετά, παιδιά, έλεγεν.
 Οι ναύται εγέλασαν εν χορώ εις την απλοϊκήν ταύτην έκφρασιν του γέροντος συντρόφου των.
 ― Δεν ηύρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπης; απήντησεν ο Κώτσος.

 「鴎が飛ぶ様だな、皆んな」とグウルミスは言った。 
 船員たちは、同僚の老人の素朴な表現が楽しくて、笑った。 
 「あんたは他の鳥を知らないのか?」とコースタスが答えた。 

と訳したのだけれど。
posted by kyotakaba at 15:22| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年04月29日

Ο αέρας μυρίζει άνοιξη.

 単語ではなくて、句だけど。オックスフォード・ラーンナーズにあったので。

Ο αέρας μυρίζει άνοιξη. 

辞書には、Spring is in the air. と。

Ο αέρας μυρίζει άνοιξη. は、風は春の香りがする。の意味だけど。
「春めいて来た。」という表現なのだと。
posted by kyotakaba at 13:51| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年03月02日

Πιτακωτός

 カザンザキスの『旅行記』で使われていた語、πιτακωτός 。

辞書では探せませんでした。Live-Pedia.gr には、項目がありました。
πλακουτσωμένος と。それも、カザンザキスの用例。
けれども、その πλακουτσωμένος も意味が分からないので。
つぶれて平たい、と言う様な意味なのかと思うのですが。 

使われていた文章: すき焼きを食べる描写: 
Σπάσαμε σ' ένα μικρό κεσέ ένα αυγό και το χτυπήσαμε. Σκυμμένοι απάνω στο σαγάνι παρακολουθούσαμε το ψήσιμο. Ευτύς ως ένα κομμάτι κρέας ψήνουνταν, το πιάναμε με τις δυό ξύλινες μπαγκέτες και το βουτούσαμε στο χτυπημένο αυγό και το τρώγαμε. Παίρναμε ύστερα το πιτακωτό πορσελένιο μποτιλάκι με το χλιαρό σακέ και γιομώναμε τα μικροσκοπικά φλιτζανάκια... 
小さなケセの中で卵を一つ割り、掻き混ぜる。フライパンの上に身を屈めて、料理が焼けるのをずっと見ている。それから、肉の一切れが焼けると、二本の木製の撥でそれを取り上げ、掻き混ぜた卵の中に浸す、そして、それを食べるのだ。それから、生温い「サケ」の入った底の平らな磁器のボトルを手に取り、極めて小さなカップに「サケ」を満たせて…、
posted by kyotakaba at 08:59| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年01月26日

Βραχνάς

 「 Βραχνάς 」、カザンザキスの『旅行記』で使ってあった語。

 「 βραχνός : しゃがれ声」に似ているのだけれど。
そうではなくて、「 εφιάλτης μέσα στον ύπνο / ότι προκαλεί άγχος 」の意味。悪夢。
posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年01月24日

ΑΟΖ

 Books in Greek のショーウィンドーを見てたら、『 Η ΑΟΖ της Ελλάδας 』と言う本。 


 ΑΟΖ は、Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 、排他的経済水域でした。
posted by kyotakaba at 14:40| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年01月15日

στραταρίζοντας σερτά

 カザンザキスの『旅行記』に、使ってあった表現。「 στραταρίζοντας σερτά 」

στραταρίζοντας : στραταρίζω : κάνω τα πρώτα μου βήματα, κάνω στράτα
オックスフォード辞書にも、川原辞書にも、lexigram にもなくて、Βικιλεξικό には項目だけで、Live Pedia.gr に説明がありました。けれども、カザンザキスの文章が用例になっていたので、他にはあまり使われないのかも知れないと思いました。 

σερτά は、συρτά の異表記なのかと。 

使われていた文章は、
Άνοιξε πάλι η πόρτα αθόρυβα και μπήκαν μικρά κοριτσάκια οχτώ έως δέκα χρονών, στραταρίζοντας σερτά・ ήταν ντυμένα εύθυμα κόκκινα κιμονό με μαύρους φιόγκους και τα προσωπάκια τους ήταν πηχτά πουδραρισμένα σά μάσκες. 

たぶん、摺り足で歩く様子を描写しているのだと思います。 


 戸が、再び、音もなく開いた。十歳よりも幼い少女が八人、足を引き摺る様な歩み方で入って来た。少女たちは、黒のリボンが付いた、明るい赤色のキモノを着せられていた。顔は、濃くパフを叩かれていて、仮面の様だった。
posted by kyotakaba at 08:38| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月17日

καμαρώνω

 カザンザキスの『旅行記』に使ってあった、καμαρώνω 。 
καμαρώνω は、περηφανεύομαι για κάτι の意味が第一義だけれど、βλέπω κάτι με αγάπη και θαυμασμό の意味も。
 カザンザキスの『旅行記』では、βλέπω κάτι με αγάπη και θαυμασμό の意味で。 

使っていた部分は、 
Αυτά συλλογιούμουν σήμερα το πρωί που κατέβηκα στο μικρό κήπο του ξενοδοχείου και παρακολουθούσα τον κηπουρό να σιργουλεύει, να χαδεύει, να σπρώχνει τα κλαριά μιάς μικρούλας δαμασκηνιάς να πάρουν το ειδυλλιακό και τόσο υποβλητικό σχήμα της κλαίουσας ιτιάς. Στάθηκα πολλήν ώρα και καμάρωνα τα λιγνά πιτήδεια δάχτυλα του γερο-κηπουρού που μέρωναν με τόση γλύκα τη φύση. 

 今朝、私はホテルの庭に降りて行き、庭師が、矮小なプラムの小枝に、田園的でとても暗示的な咽び泣く柳の形になるように、言い聞かせ、撫でさすり、仕向けているのを見ていた。そのことを、私は考えていた。長い間、私はそこに立って、その年老いた庭師の細い巧みな指を驚きの感を持って眺めていた。庭師の指は、とてもやさしく、自然を手懐けていた。
posted by kyotakaba at 09:11| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月20日

λιεϊζάν

 カザンザキスの『旅行記』で使われていた語、「 Λιεϊζάν 」。この語が、分かりません。原型は、「 λιεϊζώ 」なのだろうか? 全く見当がつかない。

 使われていた文章は、信長に関する場面で、以下のよう:
Σκληρός, σιωπηλός, ήθελε να γκρεμίσει τη θεοκρατία, να ξαναφέρει την ειρήνη και την τάξη στη χώρα, να σώσει τους ανθρώπους από τους θεούς. Ορμάει με το στρατό του στο πιό ιερό και πλούσιο βουδικό μοναστήρι. Λιεϊζάν, εδώ αντίκρα στο Κυότο. 

Λιεϊζάν は、三人称複数だと思われるけれど、その主格が分からない。 

続く文章は、
Ήταν ολόκληρη πολιτεία πεντάμορφη, θρησκευτικό κέντρο παντοδύναμο. ≪ Εμπρός! φωνάζει ο Νομπουνάγκα・ κάψετε το! ≫ Οι στρατιώτες τρέμουν, δεν τολμούν. ≪ Καψετέ το, να καθαρίσει η γής! ≫ φωνάζει πάλι ο φοβερός αρχηγός・ στάχτη έγεινε το μοναστήρι, χιλιάδες καλόγεροι και γυναίκες και παιδιά σφάγηκαν.
≪ ≫ がニ度使われている。二つ目の≪ ≫ は、信長の台詞と理解出来るけれど、最初の≪ ≫ は、分からない。何かの古典から引いたものなのか? 


追記:
Λιεϊζάν が、三人称複数なのは、το στρατό と三人称単数の属格の人称代名詞 του として書かれている αυτός を合わせて、複数になっているのだと。
それで意味は、λύνω に近いのか、荷物を解く、駐屯するのような意味ではないかと思う。 


追追記:私が文章を写し間違えていました。
「 Ορμάει με το στρατό του στο πιό ιερό και πλούσιο βουδικό μοναστήρι. Λιεϊζάν, εδώ αντίκρα στο Κυότο.  」ではなくて、
「 Ορμάει με το στρατό του στο πιό ιερό και πλούσιο βουδικό μοναστήρι Λιεϊζάν, εδώ αντίκρα στο Κυότο. 」でした。
Λιεϊζάν は、ギリシャ語ではなくて、日本語、それも、動詞ではなくて、βουδικό μοναστήρι と同格の Ορμάει の目的語である対格の実詞、外国語だから不変の中性名詞なのだろうけど、固有代名詞。それで、比叡山のことだと思う。カザンザキスが間違えて、Λ と書いたのか、出版の関係者が間違えたのか、分からない。あるいは、クレタ人のカザンザキスの耳には、京都言葉の発音のヒエイザンが、Λ の音に聴こえたのか?
posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年09月13日

εν ριπή οφθαλμού

 パパディマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』で見た表現。

εν ριπή οφθαλμού : (μεταφορικά) πάρα πολύ γρήγορα, σε ελάχιστο χρόνο
posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年07月25日

συναπαρχτικό

 カザンザキスの旅行記に使ってあった語「 συναπαρχτικό 」。
分からない。手持ちの辞書にはない。インターネットで検索しても、この語を使った文章を検出しない。似た語として、「 συνταραχτικός 」が出て来る。συναπάντημα も似ているけど。συν は接頭語として、απαρχή も。συνεπαρμένος は? 


使ってある文章は、
Τί άλλες χαρές με περιμένουν άραγε στο Κυότο, στη χήρα βασιλικιά πολιτεία, όπου θα φτάσω απόψε; Το ταξίδι είναι ένα συναπαρχτικό, κυνήγι, και βγαίνεις έξω και δεν μπορείς να μαντέψεις τί πουλί θα σου λάχει.

 王を亡くした王妃の街、キオトでは、一体どのような新しい楽しみが私を持っているだろうか。私は、今晩には、そこに着くだろう。旅は、思いもしなかった邂逅であり、狩りなのだ。だから、出掛けて行っても、どんな鳥に出くわすかは、予言出来ないのだ。
posted by kyotakaba at 08:26| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月18日

έσερναν σάλτους

 カザンザキスの『旅行記』の中の表現、「 έσερναν σάλτους 」。これが何を表現しているのか、私には分からない。春日大社の猿楽を描いている部分。
έσερναν / σέρνω は、基本的な語義は、「引く」。
σάλτους / σάλτο は跳梁。
 σέρνω には、踊りの先頭に立ってリードするの意味もあるけれど、それとは違うように思える。σάλτο に別の意味があるのかとも思うのだけれど。「足を引き摺って歩く」と言う表現の時にも σέρνω を使うので、「跳ねて進む」と言う表現なのかとも思う。

その部分:
Αυτόν τον κωμικό χορό οι καλόγεροι του ναού Κασούγκα χόρευαν στις γιορτές με μουσική και παντομίμα. Φορούσαν άγριες ή κωμικές μάσκες, έσερναν σάλτους, έκαναν τούμπες, μούγκριζαν, σκλήριζαν σά μεθυσμένοι χορευταράδες. Κι η μουσική που έπαιζαν ήταν κι αυτή κωμική, σαρουγκακού, που θα πεί : μαϊμουδομουσική.

 その滑稽な踊りを、カスウガの神殿の神官たちは、祭りの時に音楽とパントマイムを交えて踊る。彼らは、野卑なあるいは滑稽な面を被り、跳ねて進み、筋斗返りを打ち、呻き、踊り好きの酔っ払いのように金切り声を上げる。それに、演奏される音楽は滑稽な「サルウガクウ」だ。猿真似の音楽の意味だ。
posted by kyotakaba at 08:00| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年04月03日

ξενομπάτης θεός

 カザンザキスの旅行記で使ってあった語。ξενομπάτης θεός。
文章は、
Ξέσπασε φοβερό πάλεμα. Οι ντόπιοι θεοί χύμηξαν να διώξουν τον ξενομπάτη θεό, που αρνιόταν και γκρέμιζε. Μά η γιαπωνέζικη ψυχή έχει πάντα κάτι το θηλυκό, που λαχταράει και δέχεται τον ξένο σπόρο. Σιγά σιγά άρχισε η σύλληψη κι η γόνιμη μέσα στα γιαπωνέζικα σπλάχνα αφομοίωση.


ξενομπάτης は、手持ちの辞書にはないのだけれど、ξενόφερτος の異表記(?) なのだと思う。
ξενόφερτος:που έχει έρθει από άλλο τόπο
posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | 単語メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする